2012/83897 - Sürücüsüyle Birlikte 5 Adet Araç Kiralama Hizmet İşi Satın Alınacaktır

İhale No 2012/83897
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kütahya
İşin İli Kütahya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 13 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 SÜRÜCÜSÜYLE BİRLİKTE 5 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
TAVŞANLI - KÜTAHYA
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere sürücüsüyle birlikte 5 adet Araç Kiralama işi-Hizmet Alımı
İhale kayıt numarası                            :  2012/83897
1 - İdarenin                                        
a) Adresi                                             :  Bursa Cad. No : Bila 43900 Tunçbilek-Tavşanlı - Kütahya
b) Telefon ve faks numarası                :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05
c) Elektronik posta adresi                    :  ttermiks@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)                      :  www.euas.gov.tr       www.tutes.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin                   
a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  5 adet Araç (l adet minibüs-1 adet 4x4 Çift Kabinli Pick-Up-1 Adet Çift Kabinli (Açık Kasa) Pick-Up-2 Adet Çift Kabinli Pick-Up) Kiralama işi-Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
c) İşin süresi                                       : 1 yıl
3 - İhalenin                                         
a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü           
b) Tarihi ve saati                                 :  13.07.2012 – 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, geçici teminat mektubu, yeterlilik belgeleri, vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve teknik şartnamede istenilen belgeler teklifler kapsamında sunulmalıdır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.2. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen araca ait belgeler, teklif kapsamında sunulacaktır.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.3.1. Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen dönemsel nitelikli araç kiralama hizmet alımı işleri.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00-TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Bu Hizmet Alımı ihalesinde Kısmi Teklif verilebilir.
14 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
15 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamelerindeki hükümler aynen geçerlidir.
5399/1-1
—— • ——

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi