2017/2863 - Swıtch Satın Alınacaktır

İhale No 2017/2863
Sektör Yazılım, Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Hizmetleri
İdare KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kocaeli
İşin İli Kocaeli
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 2 Şubat 2017 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

SWITCH SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SWITCH alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/2863
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET SWITCH ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içerisinde tüm kurulumlar gerçekleştirildikten sonra testleri yapılarak, çalışır durumda İSU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSU Genel Müdürlüğü B Blok 155 nolu oda
b) Tarihi ve saati : 02.02.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici, sözleşme konusu işi kabulünün yapıldığı tarihten itibaren en az 3 (üç) yıl süre ile garanti ettiğini teklifinde belirtecek ve bu süre içerisinde ihale kapsamındaki ürünlerin kurma, bakım, onarım ve her türlü taahhütlerinden sorumlu olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 İstekliler tekliflerinde; Donanım, Yazılım, İletişim cihazları ve bu cihazlarla birlikte çalışan her türlü yardımcı cihazların, bütünlük içinde servis desteğine sahip olacaklarını belgeleyecek ve buna ilişkin detayları tekliflerinde ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Teklif verecek İsteklilerin, temini yapılacak ürünlerin arızalanması durumunda, ani müdahalede bulunabilecek personellerinin bulunduğu en az bir ofisi Kocaeli ’de bulunmalıdır ve bunu ihale dosyasında belgelendireceklerdir. İdarede hali hazırda çalışan bir Sistem mevcuttur. Bu nedenle kurulum ve yapılandırma için teklif verecek isteklide veya danışmanlarla çalışmayı düşünen İsteklilerin çalıştıracakları danışmanlardan  (Danışmanlar istekli tarafından sigortalı olmalı) en az birinde aşağıdaki yetkinliklerin tamamının bulunduğunu gösterir belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

-Microsoft Silver Datacenter Platform(Microsoft Server sistemi için),
-Microsoft Silver Device and Deployment ve Microsoft Silver Application Development (Microsoft System Center ve Microsoft SQL Server Ürünleri için),
-Microsoft Silver Device and Deployment (Son kullanıcı tarafındaki ürünler için),
-Network üzerine çalıştığına dair yetkinlik belgesi (En az Cisco Select Partner veya dengi bir belge.)
-Teklif verecek istekli aşağıdaki sertifikalara sahip en az 1 personeli bünyesinde bulundurmalıdır.
-1 adet, MCITP-Enterprise Admin (Microsoft Certified IT Professional-Enterprise Admin)
-1 adet, MCT (Microsoft Certified Trainer),
-1 adet, Güvenlik yönetim sistemlerini kurabilmek için, CISSO ya da CISSP,
-1 adet, Sunucu sızma testlerini yapabilmek için CPTE ya da LPT,
-1 adet, Yedekleme, geri yükleme, felaketten kurtarma senaryolarını devreye alabilmek için CDRE ya da DRP,
-1 adet, Kablosuz network güvenlik testlerini yapabilmek ve bu sistemleri kurmak için üreticiden bağımsız CWSE ya da CWSP,
-1 adet, Gelişmiş network güvenlik testlerini yapmak için CPTC ya da CNDA,
-1 adet, Networkleri kurmak için CCNP ve CCNP Security.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU Genel Müdürlüğü B Blok 156 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü B Blok 156 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
SWITCH 2 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi