Taşınmaz Mal Satılacaktır

İhale No 1697529
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare Hacılar Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kayseri
İşin İli Kayseri
Yayın Tarihi 14 Eylül 2018
İhale Tarihi 26 Ekim 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Hacılar Belediye Başkanlığından:
1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1. İdarenin
a) Adı                                  :  Hacılar Belediye Başkanlığı
b) Adresi                             :  Yeni Mh. Sanayi Cd. No: 1 Hacılar/KAYSERİ - 38210
c) Telefon numarası             :  0352 442 12 25
ç) Faks numarası                 :  0352 442 10 04
d) Elektronik posta adresi    :  bilgi@hacilar.bel.tr.
 
2 - İHALENİN KONUSU:
 

S. No Pafta Ada Parsel M2 Cinsi İmar M. Bedel G. Teminat
1 K34C09B2A 13047 1 2.682,39 Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı Benzinlik 4.300.000 TL 129.000,00 TL
2 K34C09B2A 13048 1 3.009,49 Arsa Ticaret 2.400.000 TL   72.000,00 TL
 
Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4. fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.
3 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Meclis Toplantı Salonu Hacılar/KAYSERİ adresinde, 26.10.2018 Cuma günü Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı satışı saat 14:00’de; Ticaret arsanın satışı saat:14:30’da. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:
4.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.
a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ
b) Şartname satış bedeli: 100,00 TL
5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
İsteklilerin, ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri ihale günü saat 12:00 ye kadar kapalı zarf içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
e- Şartname bedeli 100,00 TL. olup bu bedelin belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz.
f- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
g- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.
6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.
7 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
7757/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi