Taşınmaz Satılacaktır

İhale No 1497546
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Marmaris Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Muğla
İşin İli Muğla
Yayın Tarihi 7 Aralık 2017
İhale Tarihi 20 Aralık 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Marmaris Belediye Başkanlığından:
Marmaris Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 112 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.
İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Kemeraltı Mahallesi ada 138, parsel 341 noda kayıtlı 892,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın (içinde otel binası mevcut olan) satışı
Şartname Ve Eklerinin Görüleceği/Temin Edileceği Yer:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ¨ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No: 38 MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Marmaris Halk Bankası Şubesi           TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi          TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01
- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73
İhalenin Yapılacağı Adres:
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Tarih ve Saati:
İhale, 20.12.2017 günü saat 14:00'da yapılacaktır.
İhale Usulü:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü
Satılacak Taşınmazın Tahmini Bedeli ve Geçici Teminat Miktarı:
 

Sıra No Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hissesi Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli
1 - 138 341 892,38 m2 TAM 11.000.000,00 ¨ 330.000,00 ¨
 
İsteklilerde Aranan Belgeler:
A - Gerçek Kişiler
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4- İkametgah Senedi,
5- Tebligat için adres beyanı,
6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
B - Tüzel Kişiler
1- Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,
3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
5- Tebligat için adres beyanı,
Tekliflerin Teslim Edileceği Yer:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 20.12.2017 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.
10677/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi