2012/79477 - Taşkın Koruma İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/79477
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Trabzon
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 31 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Dev let Su İşleri 2 2 . B ö lg e M üdürl üğ ü
Gümüşhane-Merkez Şehiriçi Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/79477
1-İda re nin
a) Adresi : Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü 61177 Yalıncak/Trabzon
b) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi : proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gümüşhane-Merkez Şehiriçi Dereleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1200 (Bin iki yüz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Devlet su işleri 22. Bölge müdürlüğü yalincak/trabzon
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
1 Adet Anahtar Teknik Personel İnşaat Mühendisi en az 5 yıl deneyimli
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Anahtar Teknik Personel İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 İnşaat Mühendisi En az 2 yıl deneyimli
1 Harita Mühendisi En az 2 yıl deneyimli
1 Maden Mühendisi En az 2 yıl deneyimli
1 İnşaat Teknikeri En az 2 yıl deneyimli
1 Harita Teknikeri En az 2 yıl deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri, (A) VIII. Grup: Barajlar, (A) IX. Grup: Su Yapıları, (A) X. Grup: Deniz Yapıları, (A) XI. Grup: Arıtma Tesisleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri 22. Bölge
Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 118 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü
118 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Cetvel Adı Miktar Birim
Her cins zeminde her çeşit kazı yapılması 611.310,090 m3
Kazıdan. ocaktan veya depodan alınan her cins malzemenin ortalama her mesafedeki depo veya dolgu mahalline taşınması (1 km için) 129.279,010 m3
Depodan veya kazıdan getirilen malzeme ile tuvenan dolgu yapılması 111.130,430 m3
Ø 200 mm anma çaplı Koruge kanalizasyon boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) 6.000,000 m
Ø 300 mm anma çaplı Koruge kanalizasyon boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) 4.800,000 m
Ø 500 mm anma çaplı Koruge kanalizasyon boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) 1.800,000 m
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan. basınç dayanım sınıfı C 12/15 (BS 12) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahi) (Grobeton) 1.872,580 m3
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan. basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 229.440,440 m3
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan. basınç dayanım sınıfı C 25/30 (BS 25) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 5.675,350 m3
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan. basınç dayanım sınıfı C 30/37 (BS 30) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 954,720 m3
400 doz çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir duvar inşaatı yapılması 5.647,480 m3
30 cm. kalınlıkta ocak taşı ile 400 dozlu harçlı pere yapılması 5.250,000 m2
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta) 8.100,000 m2
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı. her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3.5 MPa) 4.400,000 m
(30 x 10 x serbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) 4.400,000 m
Her çeşit inşaatın yıkılması 61.153,400 m3
Doğal parke taşı. beton plak. adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 5.250,000 m2
Ø 200 mm çapında spiral sarımlı pvc esaslı boruların temini ve yerine döşenmesi (drenaj. yağmur suyu ve kanalizasyon için) 15.790,330 m
Ø 600 mm çapında spiral sarımlı pvc esaslı boruların temini ve yerine döşenmesi (drenaj. yağmur suyu ve kanalizasyon için) 934,000 m
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 205.631,050 m
Rendeli düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 113.239,920 m2
Köprülerde döşeme.kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç) 5.487,000 m3
Ahşap Kalıp İskelesi (4 metreye kadar. 4 m dahil) 34.580,750 m3
Ahşap Kalıp İskelesi (4-6 metreye kadar. 6 m dahil) 101.798,690 m3
Her Çaptaki Beton Çelik Çubuğunun (Nervürlü) Temini. Nakliyesi. Yükleme ve Boşaltılması. Projesine Göre Bükülmesi ve Yerine Konulması (8-26 mm) 737,810 ton
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 241.766,200 kg
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden her türlü parmaklık. korkuluk v.b. dekoratif (ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması 307.419,000 kg
2.63 m Yüksekliğinde B.A Direkli Kafes Telle Himaye Çiti Yapılması 3.000,000 m
Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti 1.200,000 m
Demir imalatın bir kat antipas. iki kat sentetik boya ile boyanması 23.091,000 m2
Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması 5.652,140 m2
Köprülerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli. Sabit Ankrajlı. Kauçuk Contalı. Sıcak Had. veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli Su Geçirmez Tip Gen. Derzi Yap. ve Yer. Konulması 315,000 m
Proje İşleri 1,000 Maktuen
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi