2012/77072 - Tıbbi Cihaz Satın Alınacaktır

İhale No 2012/77072
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 2 Ağustos 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı Ge nel K ur ma y B a şka nlığ ı B a ğ lıla rı Ve M üst e şa rlık İ st a nbu l Ted.blg . b ş k ( ms b)
Muhtelif Tibbi Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/77072
1-İda re nin
a) Adresi : Hoca Paşa Mahallesi / Demirkapı Gülhane Parkı Yanı 34112 Sirkeci
Fatih / Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2125140010 - 2125140020
c) Elektronik Posta Adresi : ist_tedarikplan@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 3’üncü ve 4’üncü kısımdaki tıbbi cihazlar yüklenici tarafından TSK Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığına/Ankara çalışır vaziyette teslim edilecek, teslim edilen tıbbi cihazların kat’i kabulünü müteakip, TSK imkanlarıyla dağıtım yerlerine götürülecektir. Diğer
kısımlardaki tıbbi cihazlar ise yüklenici tarafından EK-A'da yer alan çizelgede belirtilen teslim yerlerine çalışır vaziyette teslim edilecek ve montajı yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren tüm kısımlardaki tıbbi cihazlar 60 (altmış) takvim günü içerisinde monte
edildikten sonra (montaj gereken mallarda) çalışır vaziyette teslim
edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Sirkeci / Istanbul
b) Tarihi ve saati : 02.08.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığının 01 Mart 2010 tarih ve 2010/11 numaralı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu genelgesi gereğince istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olacak, kayıtlı olduğunu gösterir belgeler teklifler kapsamında İhale Komisyon Başkanlığına sunulacaktır. (İsteklinin bayi olması durumunda tedarikçi firmaya ait kayıt belgesine ilave olarak bayi kayıt belgesi de sunulacaktır.) İhale Komisyon Başkanlığınca istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden kayıtlı olup olmadığının teyidi yapılacaktır. İdare tarafından ürün/ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girip girmediği hususunda tereddüde düşülmesi durumunda İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden görüş alınabilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İstanbul Tedarik
Bölge Başkanlığı Ted.Pl.ve Koor.Ş.Md.lüğü Sirkeci / Istanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Ted.Pl.ve Koor.Ş.Md.lüğü Sirkeci / Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI 1,000 Adet
FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI 1,000 Adet
ORTOPEDİK ARTROSKOPİ ENSTRÜMANLARI İLE GÖRÜNTÜLEME VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (GATA K.LIĞI / ANKARA) 1,000 Adet
ORTOPEDİK ARTROSKOPİ ENSTRÜMANLARI İLE GÖRÜNTÜLEME VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (DİYARBAKIR AS.HST.BŞTBP.LİĞİ) 1,000 Adet
TEMEL SEVİYE RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI (AĞRI AS.HST.BŞTBP.LİĞİ) 1,000 Adet
TEMEL SEVİYE RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI (ÇORLU AS.HST.BŞTBP.LİĞİ) 1,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.