2012/80525 - Tıbbi Cihaz Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80525
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare Ordu İl Özel İdaresi GENEL SEKRETERLİK
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ordu
İşin İli Ordu
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
O rdu İl Ö ze l İda re s i Ge nel S ekre t er liğ i
Tıbbi Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80525
1-İda re nin
a) Adresi : Ordu Sağlık Müdürlüğü Bucak Mahallesi İbni Sina Caddesi No:18
52200 Ordu
b) Telefon ve faks numarası : 4522231429-30-31 - 4522234686
c) Elektronik Posta Adresi : ordu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ünye Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde Tıbbi Cihazların kurulumunu yaparak çalışır durumda teslim edecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ordu Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı Odası Bucak
Mah. İbni Sina Caddesi No:18 52200 Ordu
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
(1) Teklif veren isteklilerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)” kaydını gösteren firma tanımlayıcı nosu (istekli bayi ise TİTUBB'da kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu) belgelendirilecektir.
(2) Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası (TİTUBB)” kaydını gösteren barkod numaraları belgelendirilecektir.
(3) İstekliler tarafından sunulan ve “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)”na girmeyen malzemeler ile ilgili olarak üreticinin/ithalatçının malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak olup, bu beyan teklifle beraber sunulacaktır.
(4) Yüklenici sözleşme imza aşamasında uhdesinde kalan cihazlar için İhale Bildirimi Yazılımını (EKAP için hazırlanan) kullanarak elektronik olarak hazırladığı KİK uzantılı XML dosyasını CD ortamında getirecek ve ayrıca CD çıktısını da imzalı ve kaşeli olarak verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler teklif edilen cihazlara ait türkçe katalog ve tanıtım broşürlerini ihale dosyası ile birlikte
vereceklerdir.
b)İstekliler bu cihazların teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve türkçe olarak teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ". marka model . cihaza ait teklifimizin " Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında firma antetli kağıda yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Cevap maddeleri verilen broşür, katalog veya dokümanlarda şartname maddesi verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu cevaplar dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Tıbbi Cihaz alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Sağlık Müdürlüğü
Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı Odası Bucak Mah. İbni Sina Caddesi No:18 52200 Ordu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
TRANSURETRAL BIPOLAR PLAZMA VAPORİZASYON SİSTEMİ 1,000 ADET
HIGH DEFINITION (FULL HD) LAPAROSKOPİ SETİ 1,000 ADET
AMELİYATHANE MİKROSKOBU 1,000 ADET
OTOMATİK TİMPANOMETRE 1,000 ADET
KLİNİK TİP ODİOMETRE 1,000 ADET
RADYOFREKANS CİHAZI 1,000 ADET
YÜKSEK DEVİRLİ CERRAHİ MOTOR SİSTEMİ 1,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.