2012/79192 - Tıbbi Malzeme Ve Kit Satın Alınacaktır

İhale No 2012/79192
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare EGE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ MALZEME VE KİT SATIN ALINACAKTIR
Eg e Üniv er sit esi Uy g ula ma Ve Ara şt ır ma H a st a nesi
Muhtelif 40 Kalem Tibbi Malzeme Ve Kit Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/79192
1-İda re nin
a) Adresi : Ankara Cad. 35100 Bornova Izmir
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt
Kontrol Birimi Bornova-Izmir
c) Teslim tarihi : 1.kalem ile 40. kalem arasındaki malzemeler (36. kalem hariç olmak üzere) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde
sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı
30.11.2012 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. 36. kalem; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 30 gün içinde işe başlanacak ve bu sure içinde malzemeler defaten teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu)
Bornova-Izmir
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 2) Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, 1. ile 35. kalemler arasındaki malzemeler için; İhale Komisyonunca incelenmek üzere teklif ettikleri ürünlere ilişkin ilgili Teknik Şartnamesindeki ihale kalemlerinden herhangi biri için en az 1 (bir) adet ürün numunesini ve tüm ölçülerin belirtildiği ürünü tanıtan broşür/katalog,vb., ihale saatine kadar komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. 36. kalem için İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin katalog, broşür vb. tanıtım materyalini ihale saatine kadar komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. Sunulan bu materyallerden tekliflerin şartnameye uygunluğunun ihale komisyonunca belirlenememesi durumunda isteklilerden yazılı olarak teklif edilen malların numuneleri istenecek ve istekliler kendilerine tanınan sürede numunelerini teslim edeceklerdir. 37., 38. ve 40. kalem için İstekliler, İhale Komisyonunca incelenmek üzere teklif ettikleri ürünlere ilişkin numuneleri, ihale saatine kadar
komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. Kurumun gerekli görmesi durumunda 37. kalem için belirtilecek gün ve saatte kitler ile ilgili demonstrasyon yapılacaktır. 39. kalem için İstekliler, İhale Komisyonunca incelenmek üzere teklif ettikleri ürünlere ilişkin numunelerini ve/veya orijinal ürün kataloğunu ihale saatine kadar komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. Kurumun gerekli görmesi durumunda 39. kalem için belirtilecek gün ve saatte ürün ve beraberindeki sistem için demonstrasyon yapılacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek
olup, numunelerini teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır. b) İstekliler, tekliflerini elektronik ortamda www.titubb.org adresinden (İhale Bildirim Yazılımı) hazırlayarak (cd,dısc,usb vb) idareye sunacaklardır.Ayrıca, elektronik ortamda sunacakları teklif cd’sinin bilgisayar çıktısını da alarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. c) 34. ve 35 kalemler için hazırlanan Cd 'de teknik şartnamede belirtilen tip ve ölçülere göre onaylı barkod numaraları belirtilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.ile 35. kalemler arasındaki malzemeler ve 40. kalemdeki malzemeler için Kamu veya Özel Sektörlere
muhtelif tıbbi malzeme satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 36., 37., 38. ve 39. kalemler için Kamu veya
Özel Sektörlere muhtelif kit satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ege Üniversitesi Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-Izmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-Izmir
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
KATETER, GUIDING, KORONER, LCB 6F 14,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, LCB 7F DELIKLI 20,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, RCB 6F 14,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, RCB 7F DELIKLI 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, LIMA 6F 25,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, LIMA 7F DELIKLI 15,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SAG 4,0 120,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SAG 5,0 5,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SOL 3,5 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SOL 4,0 215,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SOL 4,5 5,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SOL 5,0 14,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 7F SOL 6,0 6,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SAG 3,5 3,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SAG 4,0 DELIKLI 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SAG 4,0 DELIKSIZ 5,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SAG 5,0 3,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SOL 3,5 40,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SOL 4,0 DELIKLI 8,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SOL 4,0 DELIKSIZ 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SOL 5,0 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, JUDKINS 6F SOL 6,0 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SAG 1,0 15,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SAG 2,0 20,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SAG 3,0 6,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SOL 2,0 25,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SOL 1,0 6,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 6F SOL 3,0 6,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 7F SAG NO:1 15,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 7F SAG NO:3 10,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 7F SOL 1,0 DELIKLI 15,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 7F SOL 2,0 DELIKLI 15,000 Adet
KATETER, GUIDING, KORONER, AMPLATZ 7F SOL 3,0 DELIKLI 8,000 Adet
STENT, NONVASKULER, SELF EXPANDABLE 6-24MM 50,000 Adet
STENT, PERIFERIK, SELF EXPANDABLE 16-28MM CAPLI 15,000 Adet
ALFA BETA TALASEMIA VE HEMOGLOBIN VARYANT ANALIZ KITI 1.500,000 Test
KIT, ICA (PANKREAS ADACIK ANTIKORU) 200,000 Test
KIT, ELISA, STRONGYLOIDES IGG 192,000 Test
KIT, ENTEROVIRUS RNA 40,000 KLİNİK ÖRNEK
CIMENTO, KEMIK 40GR 480,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.