Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1642159
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Antalya
İşin İli Antalya
Yayın Tarihi 13 Haziran 2018
İhale Tarihi 14 Haziran 2018 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

SAYI : SATINALMA/71713619                                                         13.06.2018

KONU: TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

SAYIN:..........

Kurumumuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/F (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satınalma komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-        Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

2-        Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

3-        Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.l.K.hükümleri uygulanacaktır.

4-        İhaleye hile,desise,vait,tehdit,nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-        Malzeme tesliminde,teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak,benzer,muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-        Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Antalya K.H.B. Muhasebe Müdürlüğünce 90 gün içerisinde ödenecektir.

7-        Uhdesinde malzeme kalan firma, fatura düzenlediği tarihte tıbbi malzemelerin Tıtubb Sağlık Bakanlığı Ve Sgk kayıtlarının onaylı olduğu belgeyi fatura ekinde vermek zorundadır.

8-        Malzemenin teslim tarihi, UBB ve GMDN kodralırtn belirtilmesi zorunludur.

9-        Ürünler idarece denetim ve muayene işlemlerine tabi tutulacaktır. Ayrıca idare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

10-     STERİL EDİLEBİLEN MALZEMELER FİRMA TARAFINDAN STERİL OLARAK TESLİM EDİLMİŞ OLSA BİLE HASTANEMİZ TARAFINDAN TEKRAR STERİL EDİLDİĞİNDEN 50,00 TL STERİLİZASYON BEDELİ HASTANEMİZ GİDER TAHAKKUK BİRİMİNCE FİRMA HAKEDİŞİNDEN KESİLECEKTİR.

11-     Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır, hükmüne istinaden ilgili firmalara fatura bedeli ödenmeyecektir.

12-     Teklif edilen ürünlerin UBB ve GMDN kodralııın ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmesi ve onaylı olması gerekmektedir, Firmalarca yapılan hatalı tanımlama sonucu, GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmemesi ve onayının olmaması nedeniyle SGK tarafından kurumumııza ödemesi yapılmayacaktır. Fatura edilebilir ürünler ile ilgili firmaların haksız ödeme talebinde bulunduğunun tespiti halinde, oluşmuş veya oluşacak kurum zaran teklif veren firmalar tarafından Ödenecek ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukiki ve cezai sorumluluk teklif veren firmalara ait olacaktır. İş bu teklif mektubu malzemelerine teklif veren ve malzeme teslimi yapan firmalar bu durumları kabul etmiş ve taalıhüt etmiş sayılacaktır.

13-     Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş İse her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak,eksik teklifler değerlendirilmeyecek,değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır. İşbu teklife davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Satmalına Komisyon Başkanlığına 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ibaresi yazılacaktır. Teklif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.

14-     BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 14.06.2018 TARİHİNDE SAAT 10:00 A KADAR 0 242 345 77 82 VEYA 0242 345 77 79 NOLIJ FAX ‘A CEVAP VERİLECEKTİR.

İdari ve MaMşIer Müd. Yard.

S.N

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Sut Kodu

Birim Fiyat

Toplam Fiyatı

Marka UBB

1

BAŞSIZ KANÜLLÜ KONİK KOMPRESYON VİDASI

20

ADET

 

 

 

 

 

EK: TEKNİK ŞARTNAME ( 1 SAYFA )

NOT:

1^ MALZEMENİN TESLİM TARİHİ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

2* UBB VE SUT VE GMDN KODLARININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

3; FİRMANIN TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN SGK EŞLEŞTİRME BELGESİNİN TEKLİFLE BİRLİKTE TARAFIMIZA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa 07040 ANTALYA Telefon: 0 (242) 345 45 50 (1301) Faks: 0 (242) 345 77 79 e-posta: antalvadhs 12@saglik. eov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

 

Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidalarının Teknik Özellikleri

Spongios uygulamalarda stabilizasyon sağlamaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Akut ve kaynamayan Skafoidkırtklarında, PIP-D1P füzyonlarında, Karpal-Metakarpal füzyonlarda, Radiai-Ulnar baş kırıklarında, Distal Radius kırıklarında, Patella kırıklarında, Osteokondrit dissekans, kondiler- intrakondiler kırıklar, naviküler kırıklar, metatars kırıkları, Jones (5. Metatars) kırıkları, malleolar kırıklar, kalkaneus kırıkları gibi endikasyonlara uygun olmalıdır.

Vidalar kanüllü, tam yivli başsız ve dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik yapıda olmalıdır.

Yüksek kompresyon yapabilmesi için, vidaların diş boyiarı vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır.

Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalıdır.

Ameliyat sırasında çapa göre vida seçiminde kolaylık sağlaması ve hata yapmayı önlemesi için vidaların renk kodu ile ayrılmış olması sağlanmalıdır.

ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Tİ6Aİ4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır. Vidalar aşağıda yazan boyları olmalıdır.

Vidalar kullanılacağı bölgeye zarar vermemek için seçenek olarak 5 ayrı çapta set içerisinde olmalıdır

2.2  / 2.8mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası,. Distal ucu 2.2mm çaplı ve spongios yivli olmalı, proksimal ucu ise 2.8mm çaplı olup kortikal yivli olmalıdır. Kanülasyon çapı 0.8mm olmalıdır.

2.8/ 3.2mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası, Distal ucu 2.8mm çaplı ve spongios yivli olmalı, proksimal ucu ise 3.2mm çaplı olup kortikal yivli olmalıdır. Kanülasyon çapı l.Omm olmalıdır.

3.2  / 3.6mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası,Distal ucu 3.2mm çaplı ve spongios yivli olmalı, proksimal ucu ise 3.6mm çaplı olup kortikal yivli olmalıdır. Kanülasyon çapı 1.25mm olmalıdır. 3.8/4.3mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası, Distal ucu 3.8mm çaplı ve spongios yivli olmalı, proksimal ucu ise 4.3mm çaplı olup kortikal yivli olmalıdır..

5.0/5.5mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası,Distal ucu S.Omm çaplı ve spongios yivli olmalı, proksimal ucu ise 5.5mm çaplı olup kortikal yivli olmalıdır

2.2 / 2.8mm başsız kanüllü konik kompresyon vidası boyları 10mm-30mm arasında olmalıdır.

2.8 / 3.2mm Başşız Kanüllü Konik Kompresyon vidası boyları 12mm-40mm arasında olmalıdır.

3.2/ 3.6mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası Boyları 16mm-44mm arasında olmalıdır. 3.8/4.3mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası, boyları 16mm-60mm arasında olmalıdır.

5.0/5.5mm Başsız Kanüllü Konik Kompresyon Vidası boylan 40mm-100mm arasında olmalıdır.

Bütün implant setleri üzerinde:

a)                     Marka adı veya amblemi,

b)                     İmalat Lot numarası,

c)         CE logosu ve Onaylı Kuruluş numarası,

d)               İmal         edildiği ülke veya katalog numarası, lazer markalamayla yazılı olmalıdır

Üretici firma ISO 9001/9002, ISO 13485 ve CE sertifikalarına sahip olmalı ve ihalede bu standart belgelerinin ibraz edilmelidir. Belgeleri ibraz edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tüm ürünler TİTUBB kayıtlı ve henrı Sağlık Bakanlığı hem de SGK onaylı olmalıdır.

 

               
 
 
   
 
   

* ıw

 
 
   

°pr,Dr‘ A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.