2016/596848 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2016/596848
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bartın
İşin İli Bartın
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 8 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BARTIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

330 KALEM SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/596848
1-İdarenin
a) Adresi : Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Ağız Diş Sağ. Mrk. üstü Kat:3 74100 - BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782271668 - 3782273657
c) Elektronik Posta Adresi : bartindhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 330 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bartın Devlet Hastanesi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. İşin süresi 476 (Dörtyüzyetmişaltı) takvim günüdür. Ancak işin en geç 30/06/2018 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşme konusu mallar, peyderpey idarenin talep ettiği miktarlarda ve en geç sipariş mektubunun fakslanmasını izleyen günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)
b) Tarihi ve saati : 08.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Biyosidal ürünlerleilgili olarak ihalede firmalar tarafından teklif edilecek olan bu guruptaki ürünler, T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Daire Başkanlığının yayınladığı güncel izinli biyosidal ürünler listesinde yer alması ve biyosidal ürünün ruhsatnamesinin ihele dosyasında sunulması gerekmektedir. 

2- Alkol için teklif verilmesi durumunda teklif veren firmaların Teknik Şartnamenin 14.maddenin  g. ve h. bendlerinde belirtilen belgelere sahip olmalı ve ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. ( İthalata Uygunluk Belgesi ve TAPDK tarafından düzenlenmiş Dağıtım Yetki Belgesi) 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir. 
TİTUBB kapsamı dışında teklif edilen ürünlerde ise kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici ve/veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünler için ihale isteklisi üretici ve/veya ithalatcçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeler,ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir.

ihale konusu kalemlerde Yerli malı teklif edenler (belge üzerinde ihale sıra numarası ve firma ismi belirtilmesi) lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için Kamu ihale kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilip  teklif dosyasına konulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilen miktarlarda numuneleri verilecektir.Numune verilmeyen veya eksik numune verilen kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Numuneler teslim tutanağı ile birlikte ürünlerin üzerinde malın adı,ihale sıra numarası ve isteklinin adı yazılmış şekilde teklif ile birlikte verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Hertürlü tıbbi sarf ve tıbbi cihaz alım  işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Kamu Hastaneler Birliğinin Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezlindeki TR 7100 0120 0925 3000 0500 0048 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Kamu Hastaneler Birliği Satınalma Biriminin Tuna Mah ömertepesi mevkii Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi üstü / Bartın adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Kamu Hastaneler Birliği Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii ( Ağız Diş Sağ. Merkezi üstü) 74100 Merkez -BARTIN ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
AĞIZ BAKIM SETİ 3.000 adet
AİR-WAY NO:0 (MAVİ) 50 adet
AİR-WAY NO:1 (MOR) 250 adet
AİR-WAY NO:2 (BEYAZ) 400 adet
AİR-WAY NO:3 (YEŞİL) 1.700 adet
AİR-WAY NO:4 (SARI) 2.000 adet
AİR-WAY NO:5 (KIRMIZI) 1.400 adet
ALÇI ALTI PAMUĞU 10 CM 9.000 adet
ALÇI ALTI PAMUĞU 15 CM 9.000 adet
ALÇI ALTI PAMUĞU 20 CM 6.000 adet
ALÇILI SARGI 10 CM 14.000 adet
ALÇILI SARGI 15 CM 18.000 adet
ALÇILI SARGI 20 CM 14.000 adet
ALKOL ( ETİL ALKOL) 4.000 litre
AMBU ERİŞKİN PVC DİSPOSABLE 400 adet
AMBU ERİŞKİN REUSABLE 30 adet
AMELİYAT MASA ÖRTÜSÜ SIVI GEÇİRMEYEN DİSPOSABLE 4.000 adet
AMORF JEL YARA DOLGUSU 15-20GR 150 adet
ANESTEZİ SOLUNUM DEVRESİ ERİŞKİN 800 adet
ANTİEMBOLİ ÇORABI LARGE 130 adet
ARTER KANÜL 20 G 750 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:06 (TURKUAZ) 600 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:08 (MAVİ) 1.500 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:10 (SİYAH) 500 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:12 (BEYAZ) 15.000 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:14 (YEŞİL) 50.000 adet
ASPİRASYON KATATERİ NO:16 (TURUNCU) 15.000 adet
ASPİRASYON SETİ VAKUM KONTROLLÜ DÜZ UÇ 4.500 adet
ASPİRASYON TORBASI 3000 CC 8.000 adet
BAKTERİ FİLTRESİ 9.000 adet
BAND LİGASYON SETİ 20 adet
BANDAJ FİLE NO:2 20 adet
BANDAJ FİLE NO:3 20 adet
BANDAJ FİLE NO:4 25 adet
BANDAJ FİLE NO:5 20 adet
BANDAJ FİLE NO:6 10 adet
BANDAJ FİLE NO:7 20 adet
BASINÇ İNFÜZYON KAFI 1000 ML 10 adet
BASINÇ İNFÜZYON KAFI 500 ML 10 adet
BESLENME SONDASI LATEKS 6F 200 adet
BESLENME SONDASI LATEKS 8F 200 adet
BİPAP VENTİLATÖR DEVRESİ ARA BAĞLANTI HORTUMU 500 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:10 2.000 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:11 10.000 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:15 15.000 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:20 10.000 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:21 12.000 adet
BİSTÜRİ UÇLARI NO:22 5.000 adet
BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK 50 adet
BİYOSİD BARİYERLİ STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:7 50 adet
BİYOSİD BARİYERLİ STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:7,5 50 adet
BİYOSİD BARİYERLİ STERİL CERRAHİ ELDİVEN NO:8 50 adet
BÖBREK KÜVET PLASTİK 80.000 adet
CERRAHİ BEYİN PEDİ 10×40 MM 1.500 adet
CERRAHİ BEYİN PEDİ 20×40 MM 1.500 adet
CERRAHİ DOKU YAPIŞTIRICI 75 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRALI NO: 7 5.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRALI NO: 7,5 14.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRALI NO: 8 5.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRALI NO:8,5 3.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO: 7 12.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO: 7,5 12.000 adet
CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO:8 2.500 adet
CİLT İŞARETLEME KALEMİ 100 adet
"CİLT KAPAYICI ŞERİT 6 (±1)MM×100(±5)MM (STERİ STRİP) " 200 adet
CİLT STAPLERİ 1.500 adet
COBAN BANDAJI ( ELASTİK YAPIŞKAN BANDAJ 10CM×2 M ) 1.200 adet
CPAP SETİ 60 adet
CRESCENT KNİFE BIÇAĞI 2,5 MM 60 DERECE 40 adet
ANESTEZİ SOLUNUM DEVRESİ ÇİFT SU TUTUCULU PEDİATRİK 50 adet
ANESTEZİ SOLUNUM DEVRESİ ÇİFT SU TUTUCULU ERİŞKİN 900 adet
ÇİNKO OKSİTLİ KORUYUCU KREM 100 adet
DAMAR ASKISI 10 adet
DAMLA AYARLAYICISI (DAMLA AYAR SETİ) 20.000 adet
DENGELİ SALİN SOLÜSYONU 600 adet
DİSPERSİF VİSKOELASTİK SOLÜSYON %2.0 800 adet
DİSPOSABLE ENDOSKOPİK DİSEKTÖR 5 MM 20 adet
DİSPOSABLE NİTİNOL SPİRAL TAŞ ÇIKARMA FORSEPSİ 7 adet
DOKU TAKİP KASETİ YEŞİL KAPAKLI 3.000 adet
DOUBLE J KATATER 4.8 FR 24 CM 30 adet
EFORLU EKG ELEKTRODU 120.000 adet
EL VE CİLT DEZENFEKTANI (DUVAR APARATLI) 3.000 litre
ELASTİK BANDAJ 10 CM 1.000 adet
ELASTİK BANDAJ 15 CM 4.000 adet
ELASTİK BANDAJ 20 CM 500 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ (FOGARTY) NO :2 10 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ (FOGARTY) NO :3 10 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ (FOGARTY) NO :4 10 adet
EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 10×20 100 adet
EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5×35 300 adet
EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5×7,5 50 adet
ENDOMETRİAL BİOPSİ ALMA KANÜLÜ (PİPEL KANÜL) 800 adet
KOLONOSKOP İÇİN TEMİZLEME-YIKAMA FIRÇASI 10 adet
LAPAROSKOPİK BABCOCK 5 MM 5 adet
ENDOSKOPİK KLİP ATICI 10 MM M/L 50 adet
ENDOSKOPİK SPESMEN TORBASI (ENDO BAG) 300 adet
ENJEKTÖR 10 CC 350.000 adet
ENJEKTÖR 20 CC 30.000 adet
ENJEKTÖR 5 CC 450.000 adet
ENJEKTÖR 50 CC 2.500 adet
ENJEKTÖR İĞNE UCU KAHVERENGİ 3.000 adet
ENJEKTÖR İĞNE UCU PEMBE 35.000 adet
ENJEKTÖR İĞNE UCU SİYAH 15.000 adet
ENJEKTÖR İĞNE UCU TURUNCU 4.000 adet
ENJEKTÖR İĞNE UCU YEŞİL 50.000 adet
ENJEKTÖR İNSÜLİN 50.000 adet
ENTERAL BESLENME TORBASI GRAVİTY 1.200 adet
ENTERAL BESLENME TORBASI MAKİNELİ 5.000 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO: 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 200 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 7 ( KAFLI) 900 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 7,5 ( KAFLI) 1.200 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 8 (KAFLI) 1.000 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 8,5 (KAFLI) 500 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ SPİRALLİ KAFLI NO: 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 250 adet
ENTÜBASYON TÜPÜ SPİRALLİ KAFLI NO: 7 150 adet
ENTÜSABYON TÜPÜ SPİRALLİ KAFLI NO: 7,5 300 adet
ENTÜSABYON TÜPÜ SPİRALLİ KAFLI NO: 8,5 150 adet
EPİDURAL SET 18G 300 adet
FAKO SLİT BIÇAK TAM SAPLI 2,8 MM KNİFİ 300 adet
FAKO TİP (SIKACAĞI İLE BİRLİKTE) 6 adet
FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE 180 adet
FAKO SLEEVE 12 adet
RYCOFT KANÜL 27G 100 adet
KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL SET 100 adet
FASTRACH VE FASTRACH ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 4 1 adet
EPİDURAL ANESTEZİ İĞNESİ 50 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 8 LATEX 50 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 12 LATEX 30 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 16 LATEX 3.500 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 18 LATEX 1.200 adet
FOLEY SONDA 3 YOLLU NO: 22 LATEX 150 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 16 SİLİKONLU 2.500 adet
FOLEY SONDA 2 YOLLU NO: 18 SİLİKONLU 1.800 adet
FORMALDEHİT %10'LUK ÇÖZELTİSİ 750 litre
FORMALDEHİT VE KSLİNE YAKA KARTI ( FORMALDEHİT VE KSİLEN İÇİN KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMÜ) 10 takım
FOTOTERAPİ GÖZ BANDI LARGE 400 adet
FOTOTERAPİ GÖZ BANDI MEDİUM 500 adet
GASTRİK LAVAJ KİTİ 200 adet
GASTROSTOMİ BESLENME (FEEDİNG) TÜP 14 F 3-5 ML BALON 200 adet
GASTROSTOMİ BESLENME (FEEDİNG) TÜP 16 F 3-5 ML BALON 200 adet
GAVAJ ENJEKTÖRÜ 50 CC 10.000 adet
GÖBEK KLEMPİ 2.400 adet
GÖZ KAPAMA PEDİ 3.000 adet
GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU 200 adet
HARMONİC CİHAZI BLUE HAND PİECE KABLO MAVİ (KISA UÇ İÇİN) 7 adet
HARMONİC CİHAZI HAND PİECE KABLO GRİ (UZUN UÇ İÇİN) 8 adet
HASTA BEZİ YETİŞKİN 60.000 adet
HASTA VÜCUT BAKIM SETİ 2.500 adet
HEMOSTATİK BASI BANDAJI 38×72 MM 25.000 adet
HEMOVAK DREN ÇİFT GİRİŞLİ 400 CC 14 CH 500 adet
HEMOVAK DREN TEK GİRİŞLİ 400 CC 12 CH 800 adet
HİDRODİSEKTÖR KANÜL 25G-27G 500 adet
HİDROFİL GAZLI BEZ 150.000 metre
HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL (İNTRAOKÜLER LENS) 900 adet
HİDROKOLLOİD YARA ÖRTÜSÜ 10(±2)CM X 10(±2)CM 300 adet
HİDROKOLLOİD YARA ÖRTÜSÜ 15(±2)CMX15(±2)CM 400 adet
HİDROKOLLOİD YARA ÖRTÜSÜ 20(±2)CMX20(±2)CM 300 adet
HİPOALLERJİK FLASTER 10×10 10.000 adet
İNVAZİV ARTER BASINÇ SETİ 2.500 adet
IV KANUL NO: 14 (TURUNCU) 50 adet
IV KANUL NO: 16 (GRİ) 4.000 adet
IV KANUL NO: 18 (YEŞİL) 4.000 adet
IV KANUL NO: 20 (PEMBE) 100.000 adet
IV KANUL NO: 24 ( SARI) 40.000 adet
IV KANÜL NO:22 (MAVİ) 100.000 adet
IV KANÜL NO:26 (MOR) 2.500 adet
KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN IV TESPİT ÖRTÜSÜ 800 adet
İKİ LÜMENLİ GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ 500 adet
İNTERNAL ÜRETROTOMİ İŞLEMİNDE KULLANILAN SOĞUK BIÇAK 5 adet
İOBANLI DRAPE 60×40 CM 1.000 adet
İŞİTME TARAMA CİHAZI PROB UCU 4.000 adet
KAN TRANSFÜZYON SETİ (KAN VERME SETİ) 12.000 adet
KAPAKSIZ DOKU TAKİP KASEDİ BEYAZ 50.000 adet
KEMOTERAPİ FLAKON ADAPTÖRÜ GENİŞ HAZNELİ (20 CC – 50 CC) 1.000 adet
KAPALI TORAKS DRENAJ SETİ 2000 CC 30 adet
KAPSÜL GERME HALKASI 20 adet
KARMEN ENJEKTÖR TEKLİ 300 adet
KARMEN KANÜL UCU NO :8 150 adet
KARMEN KANÜL UCU NO:4 300 adet
KARMEN KANÜL UCU NO:5 200 adet
KARMEN KANÜL UCU NO:6 200 adet
KARMEN KANÜL UCU NO:7 150 adet
KEMİK MUMU BONEWAX 204 adet
KENDİNDEN JELLİ NELATON SONDA NO:14 F 500 adet
KENDİNDEN JELLİ NELATON SONDA NO:16 F 500 adet
KOAGÜLASYON MAKASI 9 CM 40 adet
KOAGÜLASYON MAKASI 36 CM 50 adet
KOHEZİF VİSKOELASTİK (SODYUM HYOLURONAT %1.4) 800 adet
KOLONOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE 30 MM SERT 5 adet
KOTER KALEMİ 3.500 adet
KOTER PLAĞI ÇİFT GİRİŞLİ 1.200 adet
KIRSCHNER TELİ 0.8 MM 20 adet
KIRSCHNER TELİ 1.8 MM 40 adet
KSİLEN 500 litre
KULAK VENTİLASYON TÜPÜ GROMMET SHEPPARD 30 adet
KULAK VENTİLASYON TÜPÜ T-TÜP 50 adet
KURUTMA KAĞIDI 1.000 adet
LAMEL 24X60 70.000 adet
LANSET 100.000 adet
LAPAROSKOPİK ASPİRASYON İRRİGASYON SİSTEMİ (SAKŞIN) 250 adet
DISPOSABLE ENDOSKOPİK FINDIK TAMPON 5 MM 2 adet
LAPAROSKOPİK ISI KONTROLLÜ DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI DÜZ UÇ 30 adet
LAPAROSKOPİK ISI KONTROLLÜ DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI EĞRİ UÇ 30 adet
LAPAROSKOPİK VERES İĞNESİ 120 MM 20 adet
LAPAROSKOPİK GRASPER DİŞLİ TUTUCU 5 MM 30 adet
LİZİNLİ LAM 40.000 adet
MEKANİK VENTİLATÖR NEM FİLTRESİ 8.000 adet
MEME İŞARETLEME İĞNESİ 20G x 100 MM 50 adet
METİLEN MAVİSİ 5 adet
MİKRO TİTANYUM VİDA 5 MM 50 adet
MİKROTOM BIÇAĞI S 35 3.000 adet
MVR YAN PORTLU UCU KORUMALI BIÇAK 1.1 MM (19G) AÇILI 300 adet
NAZAL KANÜL 12.000 adet
NAZAL TAMPON 10 CM 200 adet
NAZAL TAMPON 8 CM 150 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO: 08 (MAVİ) 100 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO: 10 (SİYAH) 20 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO: 12 ( BEYAZ) 60 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO: 14 (YEŞİL) 1.700 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO: 16 (TURUNCU) 1.000 adet
NAZOGASTRİK SONDA NO:18 500 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ NO: 7 700.000 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ NO: 7,5 700.000 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ NO: 8 600.000 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ LATEX İÇERMEYEN PUDRASIZ NO:7 600.000 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ LATEX İÇERMEYEN PUDRASIZ NO:7,5 700.000 adet
NONSTERİL MUAYENE ELDİVENİ LATEX İÇERMEYEN PUDRASIZ NO:8 700.000 adet
NUMUNE KABI 30 CC 6.000 adet
NUMUNE KABI 500 CC 500 adet
OFTALMİK DCR TÜPÜ AÇILI 25 adet
OFTALMİK DİSPOSABLE EL KOTERİ 50 adet
OFTALMİK ÖN KAMERA KANÜLÜ 500 adet
OFTALMİK ÖRTÜ SETİ DİSPOSABLE TEK POŞLU 1.200 adet
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ PEDİATRİK (NEBÜLİZER) 6.000 adet
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ YETİŞKİN (NEBÜLİZER) 35.000 adet
OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK 200 adet
OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN 3.000 adet
ORA NASAL MASKE MEDIUM LARGE 200 adet
ORA NASAL MASKE MEDIUM MEDİUM 200 adet
OTOMATİK TABANCALI PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ 18G 25 CM 120 adet
OTOMATİK TURNİKE 600 adet
ÖRDEK 600 adet
PAMUK (1KG PAKETLERDE) 1.500 adet
PARAFİN BONCUK 200 kilogram
PASTEUR PİPETİ 500 adet
PENROSE DREN 1/4 LATEKS 400 adet
PEG (PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ) 100 adet
PERKÜTAN PLEVRAL DRENAJ SETİ 10 adet
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ 7.5 FORSEPSİZ 40 adet
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ 8 FORSEPSİZ 40 adet
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ 8.5 FORSEPSİZ 35 adet
PK SUPER LOOP İNCE 50 adet
POCHE PENSİ 1.200 adet
PORTATİF TENS CİHAZI ELEKTRODU 5X5 1.000 adet
POVİDON İYOT %10 SOLÜSYON 2.500 litre
PREZERVATİF (KONDOM) 18.000 adet
PREZERVATİF SONDA LARGE 200 adet
PREZERVATİF SONDA MEDİUM 200 adet
PUNKTUM DİLATÖR VE PLUG YERLEŞTİRİCİ DİSPOSABLE 5 adet
RADİAL ARTER KATATER 200 adet
REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ 1.000 adet
RODAJLI LAM 60.000 adet
SAATLİ İDRAR TORBASI 2.000 adet
SANTRAL VENÖZ KATATER ÜÇ LÜMENLİ 500 adet
SERUM SETİ KİLİTLİ 280.000 adet
SİLİKON DOYLE TİP INTERNAL NAZAL SPLİNT 200 adet
SİSTOFİX KATATER NO:14 75 adet
ENDOSKOPİK SKLEROTERAPİ İĞNESİ 50 adet
SOĞUTUCU JEL KOMPRES 400 adet
SPİNAL İĞNE QUİNCKE UÇLU NO:25 (TURUNCU) 88 MM 3.000 adet
SPİNAL İĞNE QUINCKE UÇLU NO: 22 (SİYAH) 2.000 adet
SPİNAL İĞNE QUİNCKE UÇLU NO: 25 (TURUNCU ) 120 MM 50 adet
SPİNAL İĞNE QUİNCKE UÇLU NO:22 (SİYAH) 120MM 50 adet
SPONGOSTAN ANAL 200 adet
STENT ÇIKARICI FORSEPS 2 adet
STERİL GAZLI BEZ (SPANÇ) 10×10 12 KAT 80.000 adet
STERİL GAZLI BEZ (SPANÇ) 10×10 16 KAT 3.000 adet
STERİL GAZLI BEZ (SPANÇ) 7,5×7,5 16 KAT 240.000 adet
STERİL İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC 15.000 adet
STERİL LİDOKAİNLİ JEL 10.000 adet
STERİL SU 1.800 adet
STERİLİZASYON RULOSU 10 CM 70 adet
STERİLİZASYON RULOSU 15 CM 70 adet
STERİLİZASYON RULOSU 20 CM 100 adet
STERİLİZASYON RULOSU 25 CM 60 adet
STERİLİZASYON RULOSU 30 CM 70 adet
STERİLİZASYON RULOSU 40 CM 60 adet
STERİLİZASYON RULOSU 5 CM 10 adet
STERİLİZASYON RULOSU 7,5 CM 10 adet
STRİP TELLİ TEK KULLANIMLIK PLASTİK ( VARİS İÇİN) 50 adet
SU ALTI DRENAJ SETİ 700 ML 20 adet
SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE 250 adet
SÜT SAĞMA SETİ DİSPOSABLE 1.000 adet
ŞEFFAF ELDİVEN 300.000 adet
ŞEFFAF FLASTER 2.000 adet
ŞEKER STRİBİ 170.000 adet
TAHTA DİL BASACAĞI YETİŞKİN (NONSTERİL) 250.000 adet
TAM YÜZ MASKESİ (LARGE) 40 adet
KOTER KALEMİ TOPUZ UÇLU 100 adet
TORAKS KATATERİ NO: 24 5 adet
TORAKS KATATERİ NO: 28 40 adet
TORAKS KATATERİ NO: 32 5 adet
TORAKS KATATERİ NO: 20 10 adet
TRAKEAL ASPİRASYON KÜLTÜR SETİ M/F 2.000 adet
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7 (TEK KAFLI) 20 adet
TRANSPARAN FİLM YARA ÖRTÜSÜ 10x12 40 adet
TRANSPARAN FİLM YARA ÖRTÜSÜ 20X30 50 adet
TRİPAN MAVİSİ 150 adet
TROKAR 10 MM 200 adet
TROKAR 5 MM 50 adet
TUR Y SETİ 150 adet
TÜBERKÜLOZ MASKESİ 2.000 adet
UTERİN MANİPÜLATÖR MAVİ UÇ 20 adet
UZUN KONÇLU CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO :8,0 50 adet
UZUN KONÇLU CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO :7,0 50 adet
UZUN KONÇLU CERRAHİ STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO :7,5 50 adet
ÜÇ YOLLU MUSLUK 500 adet
ÜRETERAL BALON DİLATASYON KATATERİ 5 F 20 adet
VAJİNAL SPEKULUM LARGE 5.000 adet
VAJİNAL SPEKULUM MEDİUM 10.000 adet
VASCULAR ACCESS HEMODİYALİZ GREFT SPİRALLİ 6 MM 40 CM 5 adet
VAZELİN SIVI 50 adet
VELPAU BANDAJI 750 adet
VEN VALFİ İĞNESİZ İKİLİ 12.000 adet
VEN VALFİ İĞNESİZ TEKLİ 18.000 adet
VEN VALFİ İĞNESİZ ÜÇLÜ 7.500 adet
VOLUMETRİK İNFÜZYON POMPA SETİ 14.000 adet
YATAK KORUYUCU 70.000 adet
YUVARLAK ENJEKSİYON BANDI 2.000 adet
YÜZEYSEL DOKU YAPIŞTIRICI 600 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi