2012/73821 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/73821
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
At a t ürk Eğ it i m Ve Ara şt ır ma H a st a nesi -a nka ra Tc Sa ğ . bkn. -y ıldırı m B ey a zıt
Mikrobiyoloji Kliniğine Tibbi Sarf Malzeme Alimi 52 Kalem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/73821
1-İda re nin
a) Adresi : Atatürk Egitim ve Arastirma Hastanesi Bilkent Yolu 2 06800
Çankaya Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3122912525 - 3122912720
c) Elektronik Posta Adresi : ataturkhastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastane Deposu
c) Teslim tarihi : teknik şartnamede teslimat hakkında bilgi verilen kalemler için teknik şartname hükümleri geçerli olup, teknik şartnamede teslimat hk. bilgi verilmeyen kalemler için sipariş tarihinden itibaren 3 gün içinde peyder pey sözleşme bitiş tarihinre kadardır.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi heyet Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
teknik şartnamede belirtilen kalemler için bakım onarım kalibrasyon işlemleri teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen kalemlere ait, Sağlık Bakanlığından alınan TITUBB/UBB belgesi istenecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
teklif edilen kalemlere ait 2'şer adet numune verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
14,15,16,17,18,19,30,31,20,21,46,47,50. kalemlerde fiyat dışı unsur uygulaması aşşağıdaki gibi uygulanac aktır. Değerlendirmeye Esas Fiyat: Teklif Edilen Fiyat X(100-Puan)
-------------------------------
100
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
PETRİ KUTUSU ( 90 mm ÇAPLI 2'YE BÖLÜMLÜ ) 16.000,000 ADET
PETRİ KUTUSU ( 150 mm ) 15.000,000 ADET
PAMUKLU EKÜVYONLU JELSİZ TÜP 10.000,000 ADET
STERİL EKÜVYON 4.000,000 ADET
PLASTİK PASTÖR PİPETİ ( 3-5 ml ) 5.000,000 ADET
OTOKLAV BANDI 15,000 ADET
OTOKLAV TORBASI 500,000 ADET
KOYUN KANLI BESİYERİ 4.000,000 ADET
BLOOD AGAR ( 500 gr'lık AMBALAJ ) 15,000 ADET
EMB ( 500 gr'lık AMBALAJ ) 8,000 ADET
ENTEROCACCOSEL AGAR ( 500 gr'lık AMBALAJ ) 8,000 ADET
KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ 6.000,000 ADET
MİKROBAKTERİ DEKONTAMİNASYON KİTİ 2.000,000 ADET
TPHA ( TREPONEMA PALLİDUM HEMAGLUTİNASYON ) 200,000 TEST
BAKTERİ İDENTİFİKASYON KİTİ 2.500,000 TEST
KİST HİDATİK İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON KİTİ 1.000,000 TEST
E TEST STRİP ( MANTAR+BAKTERİ ) 1.000,000 ADET
KİNYOUN BOYA SETİ ( 250 cc X BİLEŞEN ) 25,000 ADET
GLİSEROL ( 500 ml ) 1,000 ADET
PYR TAYİN KİTİ 120,000 TEST
ROTA-ADENO KİTİ 250,000 TEST
SARI PİPET UCU 20.000,000 ADET
CAMAYAZAR KALEM 200,000 ADET
X FAKTÖR ( H.İNFLUENZAE İÇİN ) 2,000 KARTUŞ
V FAKTÖR ( H.İNFLUENZAE İÇİN ) 2,000 KARTUŞ
XV FAKTÖR ( H.İNFLUENZAE İÇİN ) 2,000 KARTUŞ
LAM KUTUSU ( LAM SAYISI 25 ) 30,000 ADET
LAM KUTUSU ( LAM SAYISI 50 ) 30,000 ADET
DESİKATÖR 5,000 ADET
OXACİLİN SODYUM TOZ ( SİGMA:O 1002 ) 5,000 GR
EDTA ( SİGMA:ED2SC ) 100,000 GR
KROMOJENİK BESİYERİ 1.000,000 ADET
İNCE UÇLU PENSET 10,000 ADET
MUM 500,000 ADET
BASİTRASİNLİ KOYUN KANLI BESİYERİ 2.000,000 ADET
DİSPOSABLE KAPİLLER SPERM ENJEKTÖRÜ 1.500,000 ADET
COOMBS ANTİSERUM ( 10 ml ) 20,000 ADET
DRYSLİDE NİTROCEFİN 400,000 TEST
GAİTADA PARAZİT TEKSİF KİTİ 3.000,000 ADET
BALONJOJE 5,000 ADET
PAMUKLU EKÜVYONLU, JELLİ TÜP 20.000,000 ADET
LAMEL ( 22x22 mm, 100 ADETLİK AMBALAJDA ) 100,000 KUTU
EPENDORF TÜPÜ ( 1,5 ml ) 2.000,000 ADET
ANAEROB TRANSPORT BESİYERİ 100,000 ADET
MUELLER-HİNTON AGAR ( 500 gr'lık AMBALAJ ) 30,000 ADET
MONOTEST ( EBV ) 200,000 ADET
GRAM BOYA SETİ ( 250 cc X BİLEŞEN ) 40,000 SET
RPR TAYİN KİTİ 3.000,000 TEST
AMİP ANTİJENİ TAYİN KİTİ 960,000 TEST
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOXİN A/B TAYİN KİTİ 200,000 TEST
MİKROPİPET ( 200-1000 µg ) 4,000 ADET
ANTİBİYOTİK DİSKİ 5.000,000 KARTUŞ
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.