2012/80655 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80655
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Turhal Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Tokat
İşin İli Tokat
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Sa ğ lık B a ka nlığ ı M üst eşa rlık Turha l D ev let H a st a nesi
139 Kalem Tibbi Sarf Malzeme Alimi Ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80655
1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Iskele Tepesi 1 60300 Turhal Tokat
b) Telefon ve faks numarası : 3562751550 - 3562755831
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@turhaldh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Turhal Devlet Hastanesi Ilgili Ambari
c) Teslim tarihi : Yüklenici Mallari Hastanemiz Ilgili Ambarinin Vereceği Ihtiyaç
Bildirim Ihbarini (Siparişini) Izleyen En Geç Iki Gün Içinde Veya
48 Saat Zarfinda Idarenin Ilgili Ambarina Uygun Şekilde Teslim Etmelidir. Idare Sözleşme Imzalandiği Tarih Itibari Ile 150 Gün Içinde Malzemeleri Ve/Veya Ürünü Isteğe Göre Alir, Malin Tamamini Veya Peyder Pey Almakta Serbestdir. Yüklenici Teknik Şartnamede Belirtilen Şekilde Teslim Etmek Zorundadir.Idare Ürünle Ilgili Bilgi Isteyebilir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Turhal Devlet Hastanesi Satin Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Yükleniciler sözleşme sırasında üzerine ihale edilen ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek http://www.titubb.org/SitePages/Giri%C5%9F%20Sayfas%C4%B1.aspx adresindeki ihale bildirim yazılımını kullanarak hazırlanan dosyayı dijital/elektronik ortamda idareye sunmalıdır.
b) Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.
Ayrıca, Tıbbi Malzemeler "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı birim fiyat teklif cetveli üzerinde veya teklif edilen kaleme göre ayrı bir liste halinde ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.
c) "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli
tarafından kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde malzemenin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kayıtlı olduğuna dair belge aranmaz. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.
Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca Sağlık Bakanlığından ürün kodlarının alınmış olması ve firma / bayi tanımlayıcı kodu verilmesi gerektiği yukarıdaki açılamalarda belirtilmiştir. Bu bilgilerin hatalı olması nedeni ile kurumumuzun zarara uğradığının belgelenmesi halinde oluşan zarar, teklif veren firmadan tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde isteklinin diğer alacaklarından tahsil edilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teknik şartnamesinde numuıne istenen kalemlere numune vermek zorundadırlar. Numuneler, ihale saatinden önce Eczane'ye teslim edilecek olup; istekliler numune teslim formunu doldurarak numunelerini teslim edeceklerdir. Numune teslimatı sırasında istekli tarafından doldurulmuş olan numune teslim formu ile getirilen numuneler eşleştirilecek ve form numuneyi teslim alan görevlide kalacak ve teklif edilen kalemlerle ihale sırasında numune teslimi yapılan malzemeler karşılaştırılacaktır. İhaleden önce teslim edilmeyen numuneler ihaleden sonra kabul edilmeyecektir ve numunesi olmadığı halde teklif edilen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerine teklif veren firma adı ve teklif mektubundaki kalem kısım numarası yazılacaktır.
Numuneler değerlendirme aşamasında kullanıcı hekim tarafından denenebileceği için ihale kararından sonra numuneler için idareden hiçbir şekilde hak talep edilemeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turhal Devlet Hastanesi
Satin Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turhal Devlet Hastanesi Satin Alma Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
AİR-WAYNO:00 10,000 ADET
AİR-WAYNO:0 125,000 ADET
AİR-WAYNO:000 5,000 ADET
AİR-WAYNO:1. 25,000 ADET
AİR-WAYNO2 175,000 ADET
AİR-WAYNO:3 YEŞİL. 225,000 ADET
AİR-WAYNO:4. 250,000 ADET
AİR-WAYNO:5 125,000 ADET
ALKOLMETREPİPETİ 5 D 400 LİON 2.000,000 ADET
ANESTEZİDEVRESİ PEDİATRİK FİLİTRELİ 50,000 ADET
AMBUSOLUNUM SETİ PEDİATRIK 4,000 ADET
BACTİGRAS5*5 25,000 ADET
BATİCON%10 1.200,000 ADET
BİSTÜRİUCU NO :10. 500,000 ADET
BİSTURİUCU NO:11 1.250,000 ADET
BİSTURİUCU NO:12 ORAK 700,000 ADET
BİSTURİUCU NO:21 3.000,000 ADET
BOKSÖNLÜĞÜ ÇOCUK DİSPOSABLE 200,000 ADET
MVRBIÇAK 20 G 150,000 ADET
BEBELHIPOTERMI ENGELLEYICİ 80*80 250,000 ADET
ASPİRATÖRPOŞETİ VE HORTUMU 100,000 ADET
ASPİRATÖRUCU YEŞİL (1,4;60 MM) 20,000 ADET
ASPİRATÖRUCU YEŞİL (2,1;70 MM) 30,000 ADET
ELASTİKBANDAJ 5*150 CM 125,000 ADET
ELDİVENCERRAHİ STERİL NO: 7 8.000,000 ADET
ELDİVENCERRAHİ STERİL NO:7,5 15.000,000 ADET
ELDİVENCERRAHİ 8 NUMARA 8.000,000 ADET
ELDİVENCERRAHİ 8,5 NUMARA 1.750,000 ADET
ENTUBASYONSTİLESİ SMALL 20,000 ADET
ENTUBASYONSTİLES MEDIUM 20,000 ADET
ENTUBASYONSTİLES LARGE 20,000 ADET
PAMUK 1.000,000 KG
FİLEBANDAJ NO:1 25,000 ADET
FİLEBANDAJ NO:3 30,000 ADET
FİLEBANDAJ NO:4 30,000 ADET
FİLEBANDAJ NO:6 30,000 ADET
FLASTER BEZ TIBBİ 5M X 5CM 750,000 ADET
FLASTER BEZ TIBBİ 5M X 10CM 1.000,000 ADET
FOLEYSONDALAR 2 YOLLU NO.24 10,000 ADET
FOLEYSONDA 3 YOLLU PROSTM. NO:20 10,000 ADET
GÖBEKKLEMPLERİ 300,000 ADET
HASTAALTI BEZİ DİSPOSABLE YATAK KORUYUCU 6.500,000 ADET
HASTAALTI BEZİ YETİŞKİN 1.000,000 ADET
HAZIRPANSUMAN ÖRTÜSÜ 5 X 10 CM 4.000,000 ADET
HİPOALLERJONİKKENDİNDEN KOPAN FLASTER 5*10 700,000 ADET
İDRARNUMUNE TORBASI (ERKEK). 1.250,000 ADET
İDRARNUMUNE TORBASI (KIZ) 1.250,000 ADET
İDRARTORBASI MUSLUKLU 5.500,000 ADET
İNSTOPERSARI RENK 1.500,000 ADET
KATAJEL 1.250,000 ADET
KLORTABLET FERDİ KULLANIM İİÇİ 100 LÜK 7.500,000 ADET
KORUYUCUÖNLÜK 100,000 ADET
LARENGEALMASKE NO 2,5 40,000 ADET
LARENGEALMASKE NO 5 20,000 ADET
LARENGEALMASKE FASTRACK NO:2,5 2,000 ADET
LARENGEALMASKE FASTRACK NO:3 2,000 ADET
LARENGEALMASKE FASTRACK NO:4 2,000 ADET
LARENGEALMASKE FASTRACK NO:5 2,000 ADET
MANCHEADAPTÖR (ASPİRATÖR) 5,000 ADET
SİLİKONİNTERNAL NASAL SPLİNT 100,000 ADET
OKSİJENLİSU 250,000 ADET
PENROSEDREN 1/2 100,000 ADET
PENROSEDREN 3,8 150,000 ADET
HIDROFILIKGUIDE WİRE 0,038 İNÇ 30,000 ADET
PENROZDREN LATEKS 1/4 200,000 ADET
PEZZERSONDA NO 28 25,000 ADET
PEZZERSONDA 20 F 10,000 ADET
PEZZERSONDA 22 F 25,000 ADET
PEZZERSONDA 24 F 25,000 ADET
PEZZERSONDA 26 FR. 10,000 ADET
PEZZERSONDA 30 F. 25,000 ADET
SAMPLELINE 50,000 ADET
SPİNALİĞNE K. RENGİ 26 G 100,000 ADET
SPONGOSTAN70*50*10 25,000 ADET
SPONGOSTAN80*50*10 25,000 ADET
TIBBİATIK KUTUSU BÜYÜK 10 LT LİK 200,000 ADET
TIBBİATIK KUTUSU BÜYÜK 25 LT LİK.. 10,000 ADET
TIBBİATIK KUTUSU BÜYÜK 5 LT LİK.. 1.250,000 ADET
TIBBİATIK KUTUSU BÜYÜK 8 LT LİK. 20,000 ADET
TURNİKE OTOMATİK 50,000 ADET
ULTRASONİÇİN PREZEVATİF 2.500,000 ADET
ANESTEZİDEVRESİ YETİŞKİN FİLİTRELİ 100,000 ADET
VAJİNALSPEKULUM BÜYÜK BOY TEK KULLANIMLIK 600,000 ADET
VAJİNALSPEKULUM MEDİUM 500,000 ADET
VAKUMKONTROLLÜ ASPİRATÖR SETİ 750,000 ADET
NONSTERİLELDİVEN LARGE PUDARASIZ 125.000,000 ADET
NONSTERİLELDİVEN MEDİUM PUDRASIZ 100.000,000 ADET
NONSTERİLELDİVEN SMALL PUDARASIZ 27.500,000 ADET
AMBUSOLUNUM SETİ YETİŞKİN 4,000 ADET
KANAMADURDURUCU 10,000 ADET
YANIKSETİ 4,000 ADET
BİSTURİUCU NO:22 2.000,000 ADET
BİSTURİUCU NO:15 2.000,000 ADET
BİSTURİUCU NO:20 2.000,000 ADET
SEDYEÖRTÜSÜ LASTİKLİ 5.500,000 ADET
İDRARTORBASI ASKISI 125,000 ADET
ZEFİRAN 150,000 ADET
OTOKLOVBAKIM SPREYİ 150,000 ADET
DİSPASABLEPOCHE AÇACAĞI 375,000 ADET
DAMLAAYAR SETİ 6.500,000 ADET
FLASTERİPEK 5 X 5CM. 3.250,000 ADET
LARENGEALMASKE NO 2 20,000 ADET
LARENGEALMASKE NO 3 35,000 ADET
LARENGEALMASKE NO 4 10,000 ADET
ENJEKTÖR2CC 2 PARÇA SİYAH UCLU 30.000,000 ADET
DİANATALOBSTEDRIC JEL 150,000 ADET
AMNUSİRE 100,000 ADET
X-RAYLISPANÇ 4.000,000 ADET
CERRAHİSTUR MULTFLEMENT 10/0 YUV 24,000 ADET
SOLYXMİNİ SLING SYSTEM 10,000 ADET
MALECOT18 F KAETER 5,000 ADET
TİENAMUÇLU SONDA 16 F 10,000 ADET
TİENAMUÇLU SONDA 18 F 10,000 ADET
TİENAMUÇLU SONDA 20 F 10,000 ADET
PROGESTERONLURIA 30,000 ADET
FOLEYSONDA SLIKONLU 3 YOLLU NO 22F 50,000 ADET
AMPLATAZRENAL DILATASYON SETI 5,000 ADET
PERKUTANGİRİŞ İĞNESİ 5,000 ADET
PERKUTANRENAL SHEAT 5,000 ADET
SLİKONLUDOUBLE J KATATER 4.8F 26 CM 10,000 ADET
ŞEKERSTRIPTI (CİHAZ VE KALIPRASYON KITLI) 20.000,000 ADET
KORNEALSLİT BIÇAK 2.1-3.2 250,000 ADET
HOTPACKKAZAN PEDİ BEL 30,000 ADET
HOTPACKKAZAN PEDİ DİZ 20,000 ADET
ASPİRATÖRUCU YEŞİL (1,1;60 MM) 20,000 ADET
PERKUTANÖRTÜ SETİ 25,000 ADET
KLAVUZTEL GUIDE WIRE 0,025 İNÇ 25,000 ADET
RÖNTGENFİLMİ YEŞİLE DUYARLI 18*24 12.000,000 ADET
RÖNTGENFİLMİ YEŞİLE DUYARLI 24*30 20.000,000 ADET
RÖNTGENFİLMİ YEŞİLE DUYARLI 30*40 20.000,000 ADET
RÖNTGENFİLMİ YEŞİLE DUYARLI 35*35 20.000,000 ADET
RÖNTGENFİLMİ YEŞİLE DUYARLI 35*43 10.000,000 ADET
MAMOGRAFİFILMİ 18*24 2.000,000 ADET
MAMOGRAFİFILMİ 24*30 5.000,000 ADET
YEŞİLEDUYARLI RANFARSATÖR 18*24 8,000 ADET
YEŞİLEDUYARLI RANFARSATÖR 24*30 8,000 ADET
YEŞİLEDUYARLI RANFARSATÖR 30*40 8,000 ADET
YEŞİLEDUYARLI RANFARSATÖR 35*35 8,000 ADET
YEŞİLEDUYARLI RANFARSATÖR 35*43 8,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.