2012/81549 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81549
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Şırnak Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Şırnak
İşin İli Şırnak
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 20 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hastanesi -şırna k
76 Kalem Tibbi Sarf Malzeme Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81549
1-İda re nin
a) Adresi : Eski Köy Hizmetleri Karsisi Cizre Caddesi 1 73000 Şirnak Merkez
Şirnak
b) Telefon ve faks numarası : 4862161361 - 4862165088
c) Elektronik Posta Adresi : info@sirnakdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mallar sipariş edildikten sonra 10 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.Mallar kurumumuz ambar birimi tarafından verilen siparişlere binayen peyder pey ya da tamamen sipariş edilebilecektir. Sipariş edilen ürünler en geç 10 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Malla kurumumuz ambar biriminde teknik şartnameye uygunluk açısından muayene komsiyonunca incelenerek kontrol edilecektir. Kontrol edilen ürünler uygunsa teslim alınarak kabulu yapılabılecektir.
c) Teslim tarihi : Mallar sipariş edildikten sonra 10 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.Mallar kurumumuz ambar birimi tarafından verilen siparişlere binayen peyder pey ya da tamamen sipariş edilebilecektir. Sipariş edilen ürünler en geç 10 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Malla kurumumuz ambar biriminde teknik şartnameye uygunluk açısından muayene komsiyonunca incelenerek kontrol edilecektir. Kontrol edilen ürünler uygunsa teslim alınarak kabulu yapılabılecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Şirnak Devlet Hastanesi Satin Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 20.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünlerin TİTUB Belgeleri sunulacaktır. kapsam dışı olan mallar için ise kapsam dışı olduğuna dair belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türülü kamu ve özel sektöre yappılmış tıbbi, laboratuar, vs sarf malzeme satışı benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şirnak Devlet Hastanesi, EKAP adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,
posta masrafı dahil 125 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankasi Şirnak ŞB: IBAN: TR 72 0001
0005 63 27 35 75 64 5001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şirnak Devlet Hastanesi Satin Alma Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ALKOL 500,000 LT
BRANÜLMAVİ 60.000,000 AD.
BRANÜLPEMBE 50.000,000 AD.
BRANÜLSARI 20.000,000 AD.
BRANÜLMOR 10.000,000 AD.
BRANÜLGRİ 2.000,000 AD.
BRANÜLYEŞİL 2.000,000 AD.
ENJEKTÖR10 CC 60.000,000 AD.
ENJEKTÖR5 CC 60.000,000 AD.
ENJEKTÖR2 CC 30.000,000 AD.
ÇAMUÇLU ENJEKTÖR 5.000,000 AD.
ASPİRASYONSONDASI NO:8 7.000,000 AD.
ASPİRASYONSONDASI NO:14 7.000,000 AD.
ENJEKTÖR50 CC 3.000,000 AD.
NONSTERİL ELDİVEN SMALL 2.000,000 KUTU
NONSTERİL ELDİVEN MEDİUM 2.000,000 KUTU
NONSTERİL ELDİVEN LARGE 500,000 KUTU
DENTALENJEKTÖR 5.000,000 AD.
AŞIENJEKTÖRÜ 5.000,000 AD.
ASPİRASYONSONDASI NO:6 5.000,000 AD.
2YOLLU FOLEY SONDA NO:16 7.000,000 AD.
2YOLU FOLEY SONDA NO:14 2.000,000 AD.
2YOLLU FOLEY SONDA NO:18 5.000,000 AD.
FEEDİNGSONDA NO:6 3.000,000 AD.
FEEDİNGSONDA NO:8 5.000,000 AD.
GAZLIBEZ 600,000 TOP
CERRAHİSTERİL ELDİVEN NO:7 5.000,000 AD.
CERRAHİSTERİL ELDİVEN NO:7.5 15.000,000 AD.
CERRAHİSTERİL ELDİVEN NO:8.0 15.000,000 AD.
CERRAHİSTERİL ELDİVEN NO:8.5 5.000,000 AD.
ALETDEZENFEKTANI 500,000 LT
HAZNELİOKSİJEN MASKESİ ÇOCUK 5.000,000 AD.
HAZNELİOKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN 5.000,000 AD.
NAZALOKSİJEN KANÜLÜ 5.000,000 Adet
KOTERKALEMİ 3.000,000 Adet
DAMLAAYAR SETİ 10.000,000 Adet
GALOŞ 100.000,000 ADET
ŞEKERSTRİBİ 40.000,000 Adet
AMELİYATHANEEL YIKAMA SOLÜSYONU 1.000,000 Adet
POŞETELDİVEN 5.000,000 POŞET
OKSİJENLİSU 1.000,000 LİTRE
EKGELEKTRODU PEDİATRİK 50.000,000 Adet
EKGELEKTRODU YETİŞKİN 100.000,000 ADET
ALÇISARGI 10 CM 5.000,000 Adet
ALÇISARGI 5 CM 5.000,000 Adet
ALÇISARGI 15 CM 5.000,000 Adet
ALÇISARGI 20 CM 5.000,000 Adet
ALÇIPAMUĞU 5 CM 3.000,000 Adet
AlçıPamuğu 10 cm 3.000,000 ADET
AlçıPamuğu 15 cm 3.000,000 ADET
AlçıPamuğu 20 Cm 3.000,000 ADET
KATAJEL 2.000,000 Adet
DİSPOSİBLESPECULUM 6.000,000 Adet
POŞAÇACAĞI 2.000,000 ADET
İDRARTORBASI 5.000,000 Adet
GÖBEKKELEMBİ 5.000,000 Adet
ENZİMATİKSOLÜSYON 200,000 LİTRE
SIVIVAZELİN 200,000 LİTRE
ASPİRATÖRSETİ 3.000,000 ADET
pamuk 250,000 adet
BEZFLASTER 5X5 3.000,000 Adet
HİPOALERJİKFLASTER 3.000,000 Adet
SMEARFIRÇASI 3.000,000 ADET
DİSPOSİBLEHASTA ÖNLÜĞÜ 5.000,000 Adet
BONE 5.000,000 Adet
ABESLANGTAHTA 10.000,000 KUTU
DİSTİLESU 500,000 LİTRE
EKGJELİ 500,000 Adet
ENJEKSİYONBANDI 300,000 KUTU
FOTOTERAPİGÖZ BANDI MEDİUM 5.000,000 Adet
YETİŞKİNHASTA KOL BANDI BEYAZ 10.000,000 Adet
ANNEBEBEK KOL BANDI MAVİ 3.000,000 Adet
ANNEBEBEK KOL BANDI PEMBE 3.000,000 Adet
ELASTİKBANDAJ 15 LİK 1.000,000 Adet
ELASTİKBANDAJ 20LİK 1.000,000 Adet
İNSÜLİNENJEKTÖRÜ 20.000,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.