2012/82323 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82323
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kırşehir
İşin İli Kırşehir
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
T. c Sa ğ lı k B a ka nlığ ı A hi Ev ra n Üniv er sit esi Eğ it i m Ve Ara şt ır ma H a st a nesi
134 Kalem Tibbi Sarf Malzeme Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82323
1-İda re nin
a) Adresi : Kervansaray Mah. 2019 Sok. No:1 40100 Kirşehir Merkez Kirşehir
b) Telefon ve faks numarası : 3862134515 - 3862133398
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirdevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C.Sağlik Bakanliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma
Hastanesi-Eczane Deposuna
c) Teslim tarihleri : Partiler halinde teslim edileceketir. İlk parti sözleşmeyi müteakip 20 gün içerisinde teslim edilecektir. diğer partiler idarenin talebi üzerine, talep tarihini izleyen 15 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : T.C.Sağlik Bakanliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma
Hastanesi-Toplanti Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Firmalar Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamına giren mallar için T.C.Sağlık BAkanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi BAnkasına kayıtlı olduklarına dair belge, firma kayıt belgesi, bayilik ise UBB kayıt belgesi vermesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri mallara ait ihale tarih ve saatinde numune getireceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Sağlik Bakanliği Ahi
Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi-Satin Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Sağlik Bakanliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi-Satin Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
AMBUPEDİATRİK KÖRÜKLÜ 5,000 Adet
AMBUYETİŞKİN (DİSPOSİBLE) 800,000 Adet
AMELİYATHANEİÇİN EL FIRÇASI TEK KULLANIMLIK(BETADİNLİ ) 500,000 Adet
AMPLATZDİLATATÖR 2,000 Adet
Atrv.İpek no:0 keskin iğne 37 mm 4.000,000 Adet
Atrv.İpek no:2/0 keskin iğne 26 mm 6.000,000 Adet
Atrv.İpek no:2/0 yuvarlak iğne 26 mm 1.000,000 Adet
Atrv.İpek no:4/0 keskin iğne 26 mm 120,000 Adet
Atrv.İpek no:4/0 yuvarlak iğne 26 mm 120,000 Adet
Belbandlı yetişkin hasta alt bezi x- Large boy 5.000,000 Adet
BEYİNPEDİ 40*40 800,000 Adet
BOKSGÖMLEĞİ (KUMAŞ) 500,000 Metre
BOKSÖNLÜĞÜ TEK KULLANIMLIK (L) 3.000,000 Adet
BOWİEDİCK BUHARLI OTOKLAV İÇİN 1.000,000 Adet
Cathajell 3.000,000 Adet
CPAPseti 200,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SAĞ ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:35 2,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SAĞ ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:37 2,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SOL ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:32 4,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SOL ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:35 4,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SOL ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:37 4,000 Adet
ÇİFTLUMENLİ SOL ENDOBRONŞİYAL TÜP NO:39 4,000 Adet
DOUBLEJ KATATER 4.7 Fr 18 cm 10,000 Adet
DOUBLEJ KATATER 5 Fr 25 cm İKİ UCU AÇIK 100,000 Adet
DOUBLEJ KATATER 6 Fr 25 cm İKİ UCU AÇIK 80,000 Adet
DURULAMASOLÜSYONU(5 LTLİK BİDONLARDA) 20,000 Adet
ELDEZENFEKTANI 4.000,000 litre
Endotrakealtüp fiksatörü 800,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP GUİDE YETİŞKİN 20,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP GUİDE PEDİATRİK 20,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP KAFLI NO:8,5 100,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP SPİRALLİ NO:7 100,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP SPİRALLİ NO:7,5 150,000 Adet
ENDOTRAKEALTÜP SPİRALLİ NO:8 100,000 Adet
Enjektör50 cc çam uçlu 500,000 Adet
ENZİMATİKALET SOLÜSYONU 150,000 Adet
Foleysonda no:10iki yollu) 150,000 Adet
Foleysonda no:14(iki yollu) 250,000 Adet
Foleysonda no:18(iki yollu) 1.500,000 Adet
Foleysonda no:6 (iki yollu) 50,000 Adet
Foleysonda no:8(iki yollu) 100,000 Adet
FORMALDEHİT 200,000 Adet
GLİDEWİRE 0.035 inch 150,000 Adet
GÖĞÜSDRENAJ TÜPÜ 100,000 Adet
GÜMÜŞNİTRAT KALEMİ 100,000 Adet
HastaGömleği (S, M, L, XL istenilen miktarlarda) (Arkadan çıt çıt,kısa kol)disposable 10.000,000 Adet
HEPARİNLİSTOPPER (BRANÜL KAPAĞI) 6.000,000 Adet
İnsülinenjektörü 6.000,000 Adet
İpekFlaster 5*5 15.000,000 Adet
KADINDOĞUM AMELİYAT MASA ÖRTÜSÜ (DISPASIBLE) 2.000,000 Adet
Kantransfizyon seti 3.500,000 Adet
KONSANTREALET DEZENFEKTANI 200,000 litre
KONSANTREYER DEZENFEKTANI 300,000 litre
KORUYUCUGÖZLÜK 50,000 Adet
KOTERKALEMİ PETAŞ UYUMLU TEK KULLANIMLIK 4.000,000 Adet
KOTERPLAGI 4.000,000 Adet
Küntuçlu karaciğer iğnesi no:1 120,000 Adet
LAPORASKOPİKDİSPOSABLE RAYDENGIL 10,000 Adet
LAPORASKOPİKTROKAR 10 ML 350,000 Adet
LAPORASKOPİKTROKAR 5 ML 350,000 Adet
LARENGEALMASK NO:1 5,000 Adet
LARENGEALMASK NO:1,5 5,000 Adet
LARENGEALMASK NO:2 5,000 Adet
LARENGEALMASK NO:2,5 5,000 Adet
LARENGEALMASK NO:3 20,000 Adet
LARENGEALMASK NO:4 20,000 Adet
LARENGEALMASK NO:5 10,000 Adet
NİTİNOLSTONE EXTRACTOR (N TRAP) 10,000 Adet
Normalipek 17*45 cm no:3 120,000 Adet
Normalipek 17*45 cm no:4/0 240,000 Adet
OUÇLU NİTİNOL 3 Fr BASKET KATATER 10,000 Adet
OTOKLAVKONTROL BANDI 1.000,000 Adet
PENROZDREN 250,000 Adet
PERİFERKSİNİR ANESTEZİ KANÜLÜ 100 MM 80,000 Adet
PERİFERKSİNİR ANESTEZİ KANÜLÜ 50 MM 100,000 Adet
PERİTOFİXNo:10 30,000 Adet
PERİTOFİXNo:8 30,000 Adet
PERKÜTANNEFROSTOMİ SETİ 80,000 Adet
PESSERSONDA NO:26 250,000 Adet
PESSERSONDA NO:28 250,000 Adet
PESSERSONDA NO:30 250,000 Adet
PGLArapid no:2/0 26 mm keskin iğne 120,000 Adet
PGLArapid no:2/0 30 mm yuv.iğne 4.000,000 Adet
PGLArapid no:3/0 26 mm yuv.iğne 3.000,000 Adet
PGLArapid no:4/0 26 mm keskin iğne 120,000 Adet
PGLArapid no:5/0 20 mm yuv.iğne 240,000 Adet
POLYDİAXONE SUTUR NO:2/0 26 mm yuv. iğne 480,000 Adet
POLYDİAXONE SUTUR NO:3/0 26 mm yuv. iğne 480,000 Adet
POLYDİAXONE SUTUR NO:5/0 26 mm yuv. iğne 120,000 Adet
polyglactineno:2/0 26 mm yuv .iğne 4.000,000 Adet
polyglactineno:3/0 26 mm yuv .iğne 3.000,000 Adet
polyglactineno:4/0 17 mm yuv .iğne 240,000 Adet
polyglactineno:5/0 13 mm yuv .iğne 240,000 Adet
polyglactineno:6/0 13 mm yuv .iğne 120,000 Adet
Polyglecaprone sutur no:0 35 mm yuv. İgne 2.500,000 Adet
Polyglecaprone sutur no:1 37 mm yuv. İgne 2.500,000 Adet
PolypropyleneSütür No:0 Yuv.iğne 35 mm. 1.200,000 Adet
PolypropyleneSütür No:1 Yuv.iğne 35 mm. 1.200,000 Adet
PolypropyleneSütür No:10/ 0 yuv. iğne. 5 mm. 36,000 Adet
PolypropyleneSütür No:2/0 Yuv.iğne 26 mm. 1.200,000 Adet
PolypropyleneSütür No:3/0 Yuv.iğne 26 mm. 360,000 Adet
PolypropyleneSütür No:5/ 0 keskin iğne. 13 mm. 360,000 Adet
PolypropyleneSütür No:7/ 0 keskin iğne. 11 mm. 360,000 Adet
PolypropyleneSütür No:8/ 0 yuv. iğne. 5 mm. 36,000 Adet
Prezervatiflisonda 500,000 Adet
PROLENMESH 15*15 200,000 Adet
PROLENMESH 30*30 100,000 Adet
RADYOPAKLIKOMPRES 8 KATLI 30*30 1.000,000 Adet
RADYOPAKLIPED 10*15 CM 8 KATLI 1.000,000 Adet
REKTALTÜP 50,000 Adet
Santralvenöz kateter çift lumenli no :5f 25,000 Adet
SELDİNGERİĞNE (USG UYUMLU) 5,000 Adet
SERUMUZATMA HATTI 200,000 Adet
Sistofixno:6/8/10/12/14/16 numaralar eşit sayıda 120,000 Adet
SKİNSTAPLER 1.000,000 Adet
SOLUNUMDEVRESI (TEK KULLANIMLIK)pediatrik anestezi için 1.000,000 Adet
SOLUNUMDEVRESI (TEK KULLANIMLIK)Yetişkin anestezi için 4.000,000 Adet
STERİLELDİVEN NO:8,5 1.000,000 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 20-25-30-35 CM /100'ER RULO 400,000 RULO
T-DREN NO:10 20,000 Adet
T-DREN NO:12 20,000 Adet
T-DREN NO:6 10,000 Adet
T-DREN NO:8 20,000 Adet
Ttüp 150,000 Adet
Tıbbiatık kutusu 10 lt'lik 500,000 Adet
Tıbbiatık kutusu 5 lt'lik 2.500,000 Adet
TİEMANSONDA NO 12 10,000 Adet
TİEMANSONDA NO 14 100,000 Adet
TİEMANSONDA NO 16 10,000 Adet
TORAKSKATETERİ No:24 100,000 Adet
TORAKSKATETERİ No:26 200,000 Adet
TRANSMİSYONJELİ 1 LT. LİK AMBALAJLARDA 500,000 Adet
ÜRETERALBALON DİLATATÖR 3,000 Adet
YÜKKONTROL İNDİKATÖRÜ 3.000,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi