2013/60592 - Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2013/60592
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi
İhale Tarihi 11 Haziran 2013 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Başakşehir Devlet Hastanesi 2013 yılı Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/60592
1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170-1234 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@basksehirdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Devlet Hastanesi (Deposu)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere istinaden, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde depoya teslim edilecektir. En geç 30/12/2013 tarihine kadar malların tamamı teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak olan isteklilerin teklif ettiği tüm tıbbi cihazlar (tıbbi cihaz yönetmeliği, vucut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ve vucuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği kapsamındaki ürünler) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. UBB kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar , bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB´ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır. Mevzuata göre UBB´ ye kayıt olmak zorunda olan istekliler onaylanmış firma tanımlayıcı numaralarını ihale dokumanında belirtmelidirler. İstekliler onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak sunacaktır.Kapsam dahilinde olduğu halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.(İstekli firmalar ihale teklif zarfında teklif ettikleri ürünlerin UBB kayıtlarına ilişkin barkod numaralarını ve kayıtlarını gösteren UBB kayıt çıktılarını kaşeleyip koyacaklardır. Teklif veren istekli ürünü satmaya yetkili bayi ise bunu UBB Kayıtları üzerinde de belgelendirecektir.) UBB Kaydı zorunluluğu olmayan malzemeler için CE, İSO, TSE ilgili ürünün üretim izin belgesi, satım izin belgelerinden en az bir tanesi istekli tarafından ibraz edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

d)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
e) Tıbbı Cihaz üreticisi OEM (Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme

Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürün ve cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

25/05/2007 Tarih ve 26532 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine istinaden onaylanmış tedarikçi olduğuna ve teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün olduğuna dair (Ürün Numarası) belgeler. Onaylanmış ürün numarası (TİTUBB kaydı) yoksa, 09/01/2007 Tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına girip girmediğine ilgili mevzuat uyarınca üreticiler karar verecek olup bu konuda üreticinin beyanı esastır. Teklif edilen ürünün/cihazın söz konusu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma beyanı ve söz konusu beyanı veren firmanın üretici/ithalatçı olduğuna dair belge. Ayrıca geçici ürün numarası olan 245 ile başlayan ürün teklif eden isteklilerin ürünlerinin orjinal ürün numaralarını ibraz edeceklerdir.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

UBB kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar, bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB´ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır. Mevzuata göre UBB´ ye kayıt olmak zorunda olan istekliler onaylanmış firma tanımlayıcı numaralarını ihale dokümanında belirtmelidirler. İstekliler onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak sunacaktır. Kapsam dahilinde olduğu halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İstekli firmalar ihale teklif zarfında teklif ettikleri ürünlerin UBB kayıtlarına ilişkin barkod numaralarını ve kayıtlarını gösteren UBB kayıt çıktılarını kaşeleyip koyacaklardır. Teklif veren istekli ürünü satmaya yetkili bayi ise bunu UBB Kayıtları üzerinde de belgelendirecektir.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-) İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını tekliflerinde beyan edecekler, teknik şartnamede istenilen belgeleri teklif zarfı içinde vereceklerdir.
b-) İstekliler, kullanım esnasında teknik şartnamedeki şartlardan birine uyulmadığının tespiti halinde; yüklenici kullanılmayan malzemenin tümünü, uygun olanı ile değiştireceklerdir.
c-) Teknik Şartnamesi mevcut olan ve teknik şartnamesi belirtilmeyen tüm ürünler kullanım uygunluğunu test etmek amacıyla numune üzerinden değerlendirilecektir.
İhaleye teklif verecek tüm firmalar teklif edecekleri tüm malzemelerle ilgili olarak numune ve katalog veya fotoğraf vermek zorundadırlar. Katalog veya fotoğraflar teklif zarfının içinde yer alacak, numuneler satın alma birimine teslim edilecektir. (Numuneler firmanın adını açıkca belirten kutular içerisinde dizi pusulası hazırlanacak dizi pusulasındaki malzemelerin sıralaması ihale malzeme sıra numaralarını takip eder şekilde olacaktır. Numuneler ihale komisyonuna veya idareye tutanakla teslim edilecektir. Tutanağın bir sureti istekliye verilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Numunelerin değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına veya Hastane veznesine dokuman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Başakşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden doküman alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

1- İhale konusu malın/malların teknik şartnamesinde istenilen ancak sözleşme ve idari şartnamede istenilmemiş bilgi ve belgeler muayene ve kabul aşamasında sunulacaktır.
2- İdari Şartnamede açıklanmayan hususlarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Hususları geçerlidir.
3- İstekli firmalar teklif ettikleri ürünlerin bilgilerini HÜAP KİK İhale Bildirim Yazılımı ile xml.uzantılı CD ortamında hazırlayarak ihale dosyası içinde sunacaklardır.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
ABESLANG(DİLBASACAĞI) 60.000 Adet
AİRWAY3 70 Adet
AİRWAY4 100 Adet
AİRWAY5 20 Adet
ALİMÜNYUMPARMAK ATELİ 200 Adet
AMERİKANALÇI 2 İNÇ 20 Adet
AMERİKANALÇI 3 İNÇ 40 Adet
ANESTEZİDEVRESİ BALONU YETİŞKİN REUSABLE 5 Adet
ANESTEZİDEVRESİ BALONU ÇOCUK REUSABLE 5 Adet
ANESTEZİDEVRESİ ÇOCUK (DİSPOSIBLE) 10 Adet
ANESTEZİDEVRESİ YETİŞKİN (DİSPOSIBLE) 50 Adet
ANESTEZİBALONU ÇOCUK (REASEUBLE) 5 Adet
ANESTEZİBALONU YETİŞKİN (REASEUBLE) 5 Adet
ANTİ-A 7.000 TST
ANTİ-B 7.000 TST
ANTİ-D 7.250 TST
ASPİRASYONKÜLTÜR KABI (LAB DEPO) 200 Adet
ATROSKOPİÖRTÜ SETİ 50 Adet
BACTIGRAS15*20 200 Adet
BOWİE-DİCKTEST 400 Adet
BÖBREKKÜVETİ (DİSPOSABLE) 10.000 Adet
CLORDETHYLSPREY(YENI) 20 Adet
EPENDORFTÜP 2.000 Adet
ETHIBOND2 45 MM 24 Adet
ETHIBOND5 55 MM 24 Adet
HEMOVAKNO:12 400 ML ÇİFT. 70 Adet
HEMOVAKNO:12 400ML TEK 70 Adet
KATAJELL 200 Adet
OTOMATİKKLİP KARTUŞU KLİPSİ 200 Adet
PAMUKKG. 150 Adet
PROMESH7.5*15 100 Adet
SPİROMETREAĞIZLIĞI DİSPOSABLE 100 Adet
SPONGOSTAN 100 Adet
TIBBİATIK KOVASI 5 LT (ENJEKTÖR) 700 Adet
TURY SETİ 20 Adet
BİYOLOJİKİNDİKATÖR (BUHAR OTOKLAV İÇİN HIZLI) 150 Adet
BUHARSTERİLİZASYON MARUZİYET İNDİKATÖR BANDI 230 Adet
BURUNTAMPONU 200 Adet
CESETTORBASI 10 Adet
CPAPMASKESİ 5 Adet
CVPKATATERİ 7F 5 Adet
DISPOSIBLEBOX ÖNLÜK 150 Adet
DİSEKSİYONMAKASI 10 Adet
DOKUYAPIŞTIRICI 400 Adet
DÜZSERBEST İĞNE (SÜTÜR İÇİN) 1 Kutu
ELDİVENÖZELLİKLİ (LABORATUVAR) 5.000 Adet
DİSPOSABLEİĞNE EMG 800 Adet
ENJEKSİYONFLASTER BANDI 30.000 Adet
ENTÜBASYONTÜPÜ NO:7 KAFLI 150 Adet
ENTÜBASYONTÜPÜ NO:7,5 KAFLI 180 Adet
ETSİNPENSET DİŞLİ 15 Adet
ETSİNPENSET DİŞSİZ 15 Adet
FLOWMETRE(DUVARA MONTE) 20 Adet
FORMALDEHİTTB 50 Adet
FOLEYSONDA NO:16 (2 YOLLU) SILIKONSUZ 120 Adet
HEMOGRAMTÜPÜ(EDTA) 20.000 Adet
HASTAALTI DESTEK PEDİ(VİSCO ELASTİK 50*50) 10 Adet
İDRARBARDAĞI STERİL 500 Adet
KANLIAGAR 500 Adet
KLEMP(EĞRİ DİŞSİZ) 50 Adet
KLEMP(DÜZ DİŞSİZ) 10 Adet
KİMYASALİNDİKATÖRÜ 15.000 Adet
KOLONOSKOBİKBİOPSİ FORSEPSİ 8 Adet
KONTEYNERKAPAK FİLİTRESİ 5.000 Adet
KONTEYNERKAPAK KİLİDİ 10.000 Adet
KÜRET 10 Adet
LARENGASKOP 2 Adet
MAKASCERRAHİ 15 Adet
MAYOMAKASI 20 Adet
MACCONKEYAGAR 100 Adet
MİNİVAK 50 Adet
MRSABESİYERİ 100 Adet
MÜLLERHİNTON AGAR 1.000 Adet
NGSSONDA NO:16 200 Adet
NONSTERİLELDİVEN PUDRASIZ (ANTİALLERJİK) 30.000 Adet
PEGKATATERİ 2 Adet
PENROZDİREN NO:3/8 ORTA 200 Adet
DİŞSİZPENSET 10 Adet
PORTEGÜ 25 Adet
PROMESH6*11 100 Adet
PROMESH15*15 70 Adet
PROMESH30*30 20 Adet
REUSEBLEHOT BİOPSİ FORSEPSİ 3 Adet
PULSEOKSIMETREPROBU NIHON KOHDEN UYUMLU 30 Adet
SERUMSETİ 10.000 Adet
SOLUMUMBAKTERİ FİLİTRESİ 200 Adet
SOFTDİREN 21 50 Adet
SOFTDİREN 24 50 Adet
SPONGOSTANANAL 70 Adet
SURGİCELKANAMA DURDURUCU 50 Adet
STERİLDREP 20 Adet
ÇİFTKATLI STERİL ELDİVEN 7 100 Adet
ÇİFTKATLI STERİL ELDİVEN 8,5 100 Adet
ÇİFTKATLI STERİL ELDİVEN 7,5 100 Adet
ÇİFTKATLI STERİL ELDİVEN 8 100 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 7,5*200M 5 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 10*200M 5 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 15*200M 20 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 20*200M 5 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 25*200M 5 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 30*200 5 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 35*200M 1 Adet
STERİLİZASYONRULOSU 40*200M 1 Adet
STERİLSTRİP 500 Adet
STİLEKÜÇÜK BOY 50 Adet
STİLEORTA BOY 50 Adet
STİLEBÜYÜK BOY 50 Adet
STOPPER 1.000 Adet
ŞEFFAFYARA ÖRTÜSÜ 100 Adet
GAİTAKABI KAPAKLI 800 Adet
TANSİYONMANŞONU ( NIHON KOHDEN) 30 Adet
ATEŞÖLÇER (TEMASSIZ) 30 Adet
THERMALEXTERNAL NAZAL SPLINT (MEDİUM) 20 Adet
THORAXKATATERİ ÇOCUK 2 Adet
THORAXTÜPÜ 2 Adet
TİTANYUMM-L KLİPS KARTUŞU 50 Adet
TRAKEOSTOMIO2 MASKESI 100 Adet
TURY SETİ PUARLI(POMPALI) 40 Adet
TURNİKE 180 Adet
ÜROMETER(İDRAR TORBASI SAATLİK) 80 Adet
ÜSTGİS ENDOSKOBİK BİOPSİ FORSEPSİ 6 Adet
VREBESİYERİ 80 Adet
YARABAKIM ÖRTÜSÜ 80 Adet
YANIKÖRTÜSÜ 400 Adet
X-RAYLIGAZLI BEZ 1.600 Adet
ISINEM ÖLÇER 30 Adet
EKGPUARI 10 Takım
EKGKABLOSU 10 Adet
KORUMALIBİSTÜRİ 11 (DİSPOSIBLE) 100 Adet
KORUMALIBİSTÜRİ 15 (DİSPOSIBLE) 100 Adet
KORUMALIBİSTÜRİ 20 (DİSPOSIBLE) 100 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK MAKAS 1 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK MAKAS UCU 1 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 1 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK DİSEKTÖR UCU 1 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK L-HOOK 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK MAKAS 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK MAKAS UCU 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK DİSEKTÖR 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK DİSEKTÖR UCU 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK L-HOOK 1 Adet
MONOPOLARLAPAROSKOPİK L-HOOK UCU 1 Adet
BİPOLARLAPAROSKOPİK SPATÜL 1 Adet
TROKARVE KANÜLÜ 10-11 LİK 2 Adet
TROKARVE KANÜLÜ 5-5,5 LİK 2 Adet
ÇAPDÜŞÜRÜCÜ 2 Adet
VERESİĞNESİ 12CM (EMNİYETLİ) 1 Adet
VERESİĞNESİ 15CM (EMNİYETLİ) 1 Adet
KAVRAMAFORSEPSİ (LAPAROSKOBİK) 2 Adet
NEEDLE-HOLDER 2 Adet
LAPAROSKOBİKASPİRASYON İRİGASYON KANÜLÜ 1 Adet
HF- KOTER KABLOSU MONOPOLAR 2 Adet
FİBEROPTİK IŞIK KABLOSU 1 Adet
KOTERPLAĞI 6 Adet
BİPOLARKOTER KALEMİ VE KABLOSU 5 Adet
LAPAROSKOBİKDİSPOSIBLE FINDIK 10 Adet
LAPAROSKOBİKENDOBAG 10 Adet
LAPAROSKOBİKOTOMATİK DİKİŞ ATICI 2 Adet
ENFEKTEÇAMAŞIR TORBASI 300 Adet
TOT(TRANSOBTURATOR TAPE) 60 Adet
ANNEBEBEK BİLEKLİĞİ PEMBE 100 Adet
ANNEBEBEK BİLEKLİĞİ MAVİ 100 Adet
HASTAÖNLÜĞÜ KISA KOLLU (DİSPOSIBLE) 3.000 Adet
HASTAÖNLÜĞÜ UZUN KOLLU (DİSPOSIBLE) 2.000 Adet
HASTAÖNLÜĞÜ ÇOCUK (DİSPOSIBLE) 1.000 Adet
HASTAŞORTU (DİSPOSIBLE) 5.000 Adet
KOLONOSKOBİ ŞORTU (DİSPOSIBLE) 1.500 Adet
DEZENFEKTANKABI 70*35*23 CM 5 Adet
DEZENFEKTANKABI 55*25*15 CM 3 Adet
ŞEFFAFPLASTİK KAB 50*30*25 5 Adet
ŞEFFAFPLASTİK KAB 20*30*15 6 Adet
KBBTUR PİYESEMEN KABLOSU 1 Adet
KBBTUR PİYESEMEN DÜZ 1 Adet
KBBTUR PİYESEMEN TUR UCU KESİCİ 1 Adet
THERABAND YEŞİL 45 Metre
THERABAND SARI 45 Metre
THERABAND KIRMIZI 45 Metre
THERABAND MAVİ 45 Metre
RÖNTGENFİLM 18*24 100 Kutu
RÖNTGENFİLM 24*30 250 Kutu
RÖNTGENFİLM 30*40 200 Kutu
RÖNTGENFİLM 35*35 250 Kutu
RÖNTGENFİLM 35*43 200 Kutu
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi