2012/82185 - Tıbbi Sarf Ve Demirbaş Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82185
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bolu
İşin İli Bolu
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 16 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


TIBBİ SARF VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hastanesi -izzet Baysal Bolu
19 Kalem Tıbbi sarf mlz.ve Demirbaş Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82185
1-İda re nin
a) Adresi : Agaççilar Köyü Mevkii 14300 Bolu Merkez Bolu
b) Telefon ve faks numarası : 3742753030 - 3742753053
c) Elektronik Posta Adresi : boludhs3@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Ambarları
c) Teslim tarihi : İdarenin sipariş yazısına göre peyder pey teslimat yapılacaktır.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ağaççilar Köyü Mevkii Bolu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler Teklif ettikleri ürünlerin (UBB) Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar teklif ettikleri ürünün genel adının yanında markasınıda açıkça belirtmelidirler.Teklif edilecek malzemelere ait numuneler (13. ve 18. kalem için katalogta verilebilir.)ihaleden önce hastanemiz eczanesine teslim edilecektir.Teklif edilecek malzemelere ait numunelerin adını,sıra numarasını,ihale sıra numarasını adedini ve firma adını gösteren bir liste hazırlanmalı,ayrıca her numunenin üzerine yine ihale sıra numarasını ve firma adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir ambalaj içinde sunulmalıdır.Teklif edilen numuneler teklif
fiyata dahil edilecek olup geri iade edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Izzetbaysal Devlet
Hastanesi Merkezi Satinalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Izzetbaysal Devlet Hastanesi Merkezi Satinalma Servisi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
BURUN TAMPONU NAZAL SPLİNT 200,000 ADET
ENJEKSİYON BANDI (100 LÜK KUTU) 1.000,000 KUTU
İPEK NO:0 K.İ. 26-30 600,000 ADET
İPEK NO:2/0 K.İ. 26-30 1.200,000 ADET
STERİL DİSTİLE SU 500 CC 1.000,000 ADET
TURNİKE OTOMATİK 150,000 ADET
VİCRYL 2/0 ÇİLE 120,000 ADET
VİCRYL 3/0 ÇİLE 120,000 ADET
VİCRYL 4/0 DÜZ İĞNE 12MM 75CM 96,000 ADET
VÜCUT BAKIM SETİ 1.500,000 ADET
SURGİCEL 120,000 ADET
DİSPOSABLE OTOMATİK RESUSKİTATÖR 50,000 ADET
FAST TRACK TAKIMI 3,000 ADET
İNTRAKET 3 YOLLU MUSLUKLU NO:18 1.000,000 ADET
İNTRAKET 3 YOLLU MUSLUKLU NO:20 1.000,000 ADET
AMS ANESTEZİ CİHAZINA UYUMLU TANSİYON MAŞONU (HORTUMUYLA BİRLİKTE) 50,000 ADET
ENDOTRAKEAL DEĞİŞTİRME GAYTI 10,000 ADET
ELEKTRO DERMATOM 1,000 ADET
BERHORD CHROMOPORE D-530 TAVAN LAMBASINA UYUMLU HENDİL (EL TUTAMAĞI) 50,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.