2016/608032 - Trafo Merkezi Yaptırılacaktır

İhale No 2016/608032
Sektör Elektrik Malzemeleri ve Yapım İşleri
İdare TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı
Şikayet Bedeli 13.491,00 TL
Yaklaşık Bedel 16.864.973 TL'den fazla
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 5 Ocak 2017
İhale Tarihi 14 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

TRAFO MERKEZİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İTM.210, 380 kV Köse 380 Trafo Merkezi Yapımı (DOKAP) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/608032
1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06100 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038511 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 380 kV Köse 380 TM (DOKAP) (Yeni)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 380 kV Köse 380 TM (DOKAP) (Gümüşhane)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altıyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,


i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.


ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan; iş deneyimi bulunmayan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi bulunan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, i) ihaleye, ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortak olarak girecek olan; iş deneyimi bulunmayan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi bulunan elektrik veya elektrik-elektronik mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ii) iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye, ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortak olarak girecek olan; iş deneyimi bulunmayan inşaat mühendislerinin; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi bulunan inşaat mühendislerinin; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15035/A Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri gerekli olan netlikte belirlenememekte olup, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. İşin uzmanlık gerektiren kısımları; i) Transformatör merkezinin tüm elektrik işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması, ii) Transformatör merkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır. dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,


i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.


ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri) dir.

dir.


13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mart 2011 tarihli ve 27891 Sayılı Resmi Gazetenin "İlanlar" bölümündeki   duyurusunda  yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,20) olarak dikkate alınacaktır.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Ototrafo Temini (380/158 kV, 125/187.5/250 MVA) (Trafo izleme sistemi dahildir) 2 adet
Ototrafo Montajı (380/158 kV, 125/187.5/250 MVA) (Trafo izleme sistemi dahildir) 2 adet
Reaktör (420 kV, 122 MVAR) temini 1 adet
Reaktör (420 kV, 122 MVAR) montajı 1 adet
Reaktör (420 kV, 97 MVAR) temini 1 adet
Reaktör (420 kV, 97 MVAR) montajı 1 adet
Yardımcı Servis Trafosu Temini (36 kV, 500 kVA) 2 adet
Yardımcı Servis Trafosu Montajı (36 kV, 500 kVA) 2 adet
Kesici Temini (420 kV, 3150 A, 50 kA (L1 TİP)) 8 adet
Kesici Montajı (420 kV, 3150 A, 50 kA (L1 TİP)) 8 adet
Kesici Temini (420 kV, 3150 A, 50 kA (SR/A TİP)) 5 adet
Kesici Montajı (420 kV, 3150 A, 50 kA (SR/A TİP)) 5 adet
Pantograf Ayırıcı Temini (420 kV, 2000 A, 50 kA (Mot. Kum.)) 6 takım
Pantograf Ayırıcı Montajı (420 kV, 2000 A, 50 kA (Mot. Kum.)) 6 takım
Pantograf Ayırıcı Temini (420 kV, 3150 A, 50 kA (Mot. Kum.)) 23 takım
Pantograf Ayırıcı Montajı (420 kV, 3150 A, 50 kA (Mot. Kum.)) 23 takım
Toprak Bıçağı Temini (420 kV, 50 kA) 9 takım
Toprak Bıçağı Montajı (420 kV, 50 kA) 9 takım
Ayırıcı Temini (420 kV, 2000 A, 50 kA, yatay açılan tip yarı pantograf ya da dikey açılan düşey kesmeli tip ayırıcı) 9 adet
Ayırıcı Montajı (420 kV, 2000 A, 50 kA, yatay açılan tip yarı pantograf ya da dikey açılan düşey kesmeli tip ayırıcı) 9 adet
Ayırıcı Temini (420 kV, 3150 A, 50 kA, yatay açılan tip yarı pantograf ya da dikey açılan düşey kesmeli tip ayırıcı) 10 adet
Ayırıcı Montajı (420 kV, 3150 A, 50 kA, yatay açılan tip yarı pantograf ya da dikey açılan düşey kesmeli tip ayırıcı) 10 adet
Akım Trafosu Temini (420 kV, 1500-3000/1-1-1-1A, 50kA) 21 adet
Akım Trafosu Montajı (420 kV, 1500-3000/1-1-1-1A, 50kA) 21 adet
Akım Trafosu Temini (420 kV, 500-1000/1-1 A, 50kA) 6 adet
Akım Trafosu Montajı (420 kV, 500-1000/1-1 A, 50kA) 6 adet
Gerilim Trafosu Temini (420 kV, 380/V3:0.1/V3:0.1/V3 kV) 24 adet
Gerilim Trafosu Montajı (420 kV, 380/V3:0.1/V3:0.1/V3 kV) 24 adet
Hat Tıkacı Temini (420 kV, 3150 A, 0.5 mH) 6 adet
Hat Tıkacı Montajı (420 kV, 3150 A, 0.5 mH) 6 adet
Parafudr Temini (360 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) 21 adet
Parafudr Montajı (360 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) 21 adet
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı ) 4 adet
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı ) 4 adet
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız) 6 adet
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız) 6 adet
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 6 adet
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 6 adet
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 2 adet
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 2 adet
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 4 adet
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 4 adet
Toprak Bıçağı Temini (170 kV, 31,5 kA) 3 takım
Toprak Bıçağı Montajı (170 kV, 31,5 kA) 3 takım
Pantograf Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 18 takım
Pantograf Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 18 takım
Pantograf Ayırıcı Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 11 takım
Pantograf Ayırıcı Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı) 11 takım
Akım Trafosu Temini (170 kV, 1000-2000/1-1-1-1 A, 31.5 kA) 9 adet
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 1000-2000/1-1-1-1 A, 31.5 kA) 9 adet
Akım Trafosu Temini (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1-1 A 31.5 kA) 12 adet
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1-1 A 31.5 kA) 12 adet
Akım Trafosu Temini (170 kV, 100-200-400/1-1-1 A, 31.5 kA) 6 adet
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 100-200-400/1-1-1 A, 31.5 kA) 6 adet
Gerilim Trafosu Temini (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/V3 : 4500pF) 24 adet
Gerilim Trafosu Montajı (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/V3 : 4500pF) 24 adet
Hat Tıkacı Temini (170 kV, 0.5 mH, 1250 A, 31.5kA) 2 adet
Hat Tıkacı Montajı (170 kV, 0.5 mH, 1250 A, 31.5kA) 2 adet
Parafudr Temini (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) 18 adet
Parafudr Montajı (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) 18 adet
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Hat Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 10 adet
Metal-clad Hat Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 10 adet
Metal-clad Kublaj Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 1 adet
Metal-clad Kublaj Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 1 adet
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple) 2 adet
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple (çekmeceli tip)) 1 adet
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma, ark kanalı dahil komple (çekmeceli tip)) 1 adet
OG Metal Clad Trafo Fideri Kesici 36 kV, 2500 A, 25 kA, Tekrar Kapamasız (Arabası ile birlikte komple, Yedek Malzeme) 1 adet
OG Metal Clad Çıkış Fideri Kesici 36 kV, 1250 A, 25 kA, Tekrar Kapamalı (Arabası ile birlikte komple, Yedek Malzeme) 1 adet
Akım Trafosu Temini (17.5 kV, 600/1A, 25kA, harici) 4 adet
Akım Trafosu Montajı (17.5 kV, 600/1A, 25kA, harici) 4 adet
Parafudr Temini (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2) 6 adet
Parafudr Montajı (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2) 6 adet
Nötr Direnci Temini (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM) 2 adet
Nötr Direnci Montajı (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM) 2 adet
220/8 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Temini 2.142 metre
220/8 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Montajı 2.142 metre
114/10 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Temini 1.836 metre
114/10 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Montajı 1.836 metre
114/6 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Temini 1.078 metre
114/6 Alüminyum Boru Bara (Titreşim İletkenli) Montajı 1.078 metre
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Temini (1272 MCM) 19.200 metre
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Montajı (1272 MCM) 19.200 metre
Yeraltı Kablosu Temini (36 kV, 1x240 mm²/faz XLPE) 2.100 metre
Yeraltı Kablosu Montajı (36 kV, 1x240 mm²/faz XLPE) 2.100 metre
Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken) 52.600 metre
Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² örgülü bakır iletken) 52.600 metre
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken) 2.000 metre
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50 mm² örgülü bakır iletken) 2.000 metre
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken) 2.300 metre
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken) 2.300 metre
Topraklama İletkeni Temini (30x5 mm bakır lama) 800 metre
Topraklama İletkeni Montajı (30x5 mm bakır lama) 800 metre
Topraklama Kazığı Temini (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı) 110 adet
Topraklama Kazığı Montajı (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı) 110 adet
Çelik Şerit Temini (30*3,5 mm² galvanizli, faraday kafesi için) 1.400 metre
Çelik Şerit Montajı (30*3,5 mm² galvanizli, faraday kafesi için) 1.400 metre
Koruma İletkeni Temini (266 MCM) 4.060 metre
Koruma İletkeni Montajı (266 MCM) 4.060 metre
Kumanda ve Koruma Kabloları (**) Temini (1 kV, Bakır Kablolar) Notuna Bakınız. 1 lot
Kumanda ve Koruma Kabloları (**) Montajı (1 kV, Bakır Kablolar) Notuna Bakınız. 1 lot
İletişim Kabloları Temini (Fiber, bakır ethernet kabloları vs.) 1 lot
İletişim Kabloları Montajı (Fiber, bakır ethernet kabloları vs.) 1 lot
Mesnet İzolatörü Temini (420 kV, C12.5-1550, harici) 117 adet
Mesnet İzolatörü Montajı (420 kV, C12.5-1550, harici) 117 adet
Mesnet İzolatörü Temini (420 kV C8-1550, harici) 140 adet
Mesnet İzolatörü Montajı (420 kV C8-1550, harici) 140 adet
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C4-750, harici) 121 adet
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C4-750, harici) 121 adet
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C6-750, harici) 134 adet
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C6-750, harici) 134 adet
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (420 kV'lik takım) 132 takım
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (420 kV'lik takım) 132 takım
Zincir İzolatör Grubu Temini (420 kV'lik takım (sis tipi)) 132 takım
Zincir İzolatör Grubu Montajı (420 kV'lik takım (sis tipi)) 132 takım
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV'lik takım) 111 takım
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV'lik takım) 111 takım
Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV'lik takım (sis tipi)) 111 takım
Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV'lik takım (sis tipi)) 111 takım
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (36 kV'lik takım) 12 takım
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (36 kV'lik takım) 12 takım
Zincir İzolatör Grubu Temini (36 kV'lik takım (sis tipi)) 12 takım
Zincir İzolatör Grubu Montajı (36 kV'lik takım (sis tipi)) 12 takım
Gergi Takımı Hırdavatı Temini (Koruma Teli Gergi Takımı) 126 takım
Gergi Takımı Hırdavatı Montajı (Koruma Teli Gergi Takımı) 126 takım
Koruma ve Kumanda Panosu Temini (380 kV donanımlı) 12 adet
Koruma ve Kumanda Panosu Montajı (380 kV donanımlı) 12 adet
Koruma ve Kumanda Panosu Temini (154 kV donanımlı) 10 adet
Koruma ve Kumanda Panosu Montajı (154 kV donanımlı) 10 adet
Kompanzasyon Sistemi Temini (500 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır) 1 lot
Kompanzasyon Sistemi Montajı (500 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır) 1 lot
Senkron Panosu Temini (Donanımlı) 1 adet
Senkron Panosu Montajı (Donanımlı) 1 adet
Otomasyon Panosu Temini ( ethernet switchler, 2 adet server bilgisayar, RTU (veya gateway), 2 adet FSK modem, ekran, klavye, mouse, GPS server, GPS anten, firewall, router, TM otomasyon sistemi ile ilgili tüm yazılımlar dahil) Operatör Monitörleri dahil. 2 adet
Otomasyon Panosu Montajı ( ethernet switchler, 2 adet server bilgisayar, RTU (veya gateway) 2 adet FSK modem, ekran, klavye, mouse, GPS server, firewall, router, TM otomasyon sistemi ile ilgili tüm yazılımlar dahil) Operatör Monitörleri dahil. 2 adet
OG Switch Panosu Temini (OG fider denetim rölelerini otomasyon sistemine entegre edecek switchler bu panoya konulacak ve bu pano metal clad holünde tesis edilecektir) 1 adet
OG Switch Panosu Montajı (OG fider denetim rölelerini otomasyon sistemine entegre edecek switchler bu panoya konulacak ve bu pano metal clad holünde tesis edilecektir) 1 adet
Sayaç Panosu Temini (36 kV, donanımlı koruma ve kumanda panosu ölçülerinde 4 sayaçlı,) 1 adet
Sayaç Panosu Montajı (36 kV, donanımlı koruma ve kumanda panosu ölçülerinde 4 sayaçlı,) 1 adet
Kesici Arıza ve Bara Koruma Sistemi Temini ((380 kV'lik taraf) transfer ve kublaj fideri hariç 9 fiderlik) 1 lot
Kesici Arıza ve Bara Koruma Sistemi Montajı ((380 kV'lik taraf) transfer ve kublaj fideri hariç 9 fiderlik) 1 lot
Kesici Arıza ve Bara Koruma Sistemi Temini ((154 kV'lik taraf) transfer ve kublaj fideri hariç 11 fiderlik) 1 lot
Kesici Arıza ve Bara Koruma Sistemi Montajı ((154 kV'lik taraf) transfer ve kublaj fideri hariç 11 fiderlik) 1 lot
Saha Dağıtım Kutusu Temini (60x80x120 cm ölçülerinde) 29 adet
Saha Dağıtım Kutusu Montajı (60x80x120 cm ölçülerinde) 29 adet
Redresör Temini (110 V DC, 60 A.) 2 adet
Redresör Montajı (110 V DC, 60 A.) 2 adet
Redresör Temini (48 V DC, 30 A.) 2 adet
Redresör Montajı (48 V DC, 30 A.) 2 adet
Akü Temini (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 110 V DC için 300 Ah ) 108 adet
Akü Montajı (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 110 V DC için 300 Ah ) 108 adet
Akü Temini (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 48 V DC için 200 Ah ) 48 adet
Akü Montajı (2V'luk ünitelerden oluşmak üzere, 2 ayrı sistem halinde 48 V DC için 200 Ah ) 48 adet
48 V DC Pano Temini (2150x80x80 cm 2 giriş+kuplaj ) 1 adet
48 V DC Pano Montajı (2150x80x80 cm 2 giriş+kuplaj) 1 adet
DC Pano Temini (DONANIMLI (110V DC)) 3 adet
DC Pano Montajı (DONANIMLI (110V DC)) 3 adet
AC Pano Temini (DONANIMLI) 3 adet
AC Pano Montajı (DONANIMLI) 3 adet
Aydınlatma Direği Temini (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple) 100 adet
Aydınlatma Direği Montajı (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple) 100 adet
Harici Şalt Aydınlatma Temini (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple ) 69 adet
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple ) 69 adet
Harici Şalt Aydınlatma Temini (250, 125 W AC sodyum buharlı armatür ile komple ) 69 adet
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (250, 125 W AC sodyum buharlı armatür ile komple ) 69 adet
Harici Şalt Aydınlatma Temini (250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple (pilon üzerine konulacak)) 12 adet
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (250 W AC sodyum buharlı armatür ile komple (pilon üzerine konulacak)) 12 adet
Harici Şalt Aydınlatma Temini (Projektör, 400 W) 20 adet
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (Projektör, 400 W) 20 adet
Aydınlatma Panosu Temini (SDK Ölçülerinde) (380 ve 154 kV şalt sahalarında 1'er adet) 2 adet
Aydınlatma Panosu Montajı (SDK Ölçülerinde) (380 ve 154 kV şalt sahalarında 1'er adet) 2 adet
UPS Temini (TM otomasyon sisteminde yalnızca AC ile beslenen cihazları en az 2 saat beslemeye yetecek güçte) 1 adet
UPS Montajı (TM otomasyon sisteminde yalnızca AC ile beslenen cihazları en az 2 saat beslemeye yetecek güçte) 1 adet
İstasyon otomasyon sistemi eğitimi (Şartnamede detayları verilmiştir. Eğitimlerden biri geçici kabulden önce, diğeri geçici kabulden en az 1 yıl sonra olmak üzere kesin kabulden önce verilecektir) 2 adet
Endüstriyel tip ethernet switch (yedek malzeme olarak her tipten 1 adet verilecektir) 1 lot
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini 6 adet
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı 6 adet
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (8 metre boyunda, Poligonal, (autodome kameralar için) ) 6 adet
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montaj (8 metre boyunda, Poligonal, (autodome kameralar için) ) 6 adet
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (6 metre boyunda, Poligonal, (sabit kameralar için) ) 22 adet
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montaj (6 metre boyunda, Poligonal, (sabit kameralar için) ) 22 adet
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil) 24 adet
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil) 24 adet
Kontrol Merkezi IP Görüntü Aktarım Decoderi Temini 1 adet
Kontrol Merkezi IP Görüntü Aktarım Decoderi Montajı 1 adet
IP66 Saha Panosu (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Fibar Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları) 30 adet
IP66 Saha Panosu (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Fibar Sonlandırma ve Ekipmanları, 4 Port Network Switch, Güç Kaynağı, Yıldırım Koruma Ekipmanları) 30 adet
İzleme ve Kontrol Bilgisayarı (TM Güvenlik Sistemi) Temini (En az 32 IP Kamera Kapasiteli) 1 adet
İzleme ve Kontrol Bilgisayarı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (En az 32 IP Kamera Kapasiteli) 1 adet
Dijital Kayıt Cihazı Temini (TM Güvenlik sistemi) (Rack Kabini ile Birlikte) 1 adet
Dijital Kayıt Cihazı Montajı (TM Güvenlik sistemi) (Rack Kabini ile Birlikte) 1 adet
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (sistem monitörü, 21 inch, renkli) 4 adet
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (sistem monitörü, 21 inch, renkli) 4 adet
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Temini 1 adet
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Montajı 1 adet
Sekonder Malzeme Eğitimi Temini 1 lot
Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir) 1 lot
Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir) 1 lot
Kontrol Merkezi Tarafı ( İlgili Yük Tevzi ) İçin FSK MODEM (Şartnamesine ve İletişim Sistemi Bilgileri tablosuna uygun olarak tesis edilecektir ) Temini 2 adet
Kontrol Merkezi Tarafı ( İlgili Yük Tevzi ) İçin FSK MODEM (Şartnamesine ve İletişim Sistemi Bilgileri tablosuna uygun olarak tesis edilecektir ) Montajı 2 adet
Trafo/Ototrafo Diferansiyel Röle Temini (380 kV ve 154 kV sistem için ayrı ayrı ve her modelden birer adet, Yedek Malzeme) 1 lot
Mesafe Koruma Rölesi Temini (154 kV ve 380 kV sistem için ayrı ayrı ve her modelden 1'er adet Yedek Malzeme) 1 lot
Yönlü aşırı akım ve toprak koruma rölesi temini (154 kV ve 380 kV sistem için yedek malzeme) 2 adet
Yönlü aşırı akım ve toprak koruma rölesi temini (33 kV sistem için fider yönetim özelliklerine haiz, yedek malzeme) 1 adet
BCU (Bay Kontrol Ünitesi) Temini (154 kV ve 380 kV sistem için ayrı ayrı yedek malzeme) 1 adet
AC Yardımcı Servis için dizel jeneratör sistemi temini (0.4 kV, en az 100 kVA güçte harici kabinli tip ve otomatik devreye girebilen özellikte. Şartnamede detayları verilmiştir) 1 lot
AC Yardımcı Servis için dizel jeneratör sistemi montajı (0.4 kV, en az 100 kVA güçte harici kabinli tip ve otomatik devreye girebilen özellikte. Şartnamede detayları verilmiştir) 1 lot
Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı) 65.000 metreküp
Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu) 145.000 metreküp
İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında çelik jiletli tel çekilmesi (3 kat) (imalat ve montaj bedeli) 950 kilogram
İstimlak sınırı etrafında duvar üzeri kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli) 2.610 metrekare
Şalt sahası etrafında zemine kutu profil direk, panel çit, trafo giriş kapıları ve tüm şalt içi kapıların imalatı ve montajı 4.300 metrekare
380 kV reaktör temeli yapılması 3 adet
380 kV trafo temeli yapılması (250 tonluk) 4 adet
380 kV ray yolu yapılması 17 metre
380 kV indirme platformu yapılması 4 adet
380 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 60 m³ yağ alabilecek hacimli) 3 adet
380 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 75 m³ yağ alabilecek hacimli) 1 adet
380 kV trafolar için yangın duvarı yapılması 2 adet
380 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması 436 adet
380 kV kesici mesnet temelleri yapılması 13 adet
154 kV 3 raylı Trafo temeli yapılması 3 adet
154 kV Trafo ray yolu yapılması 23 metre
154 kV Trafo indirme platformu yapılması 1 adet
154 kV Trafo temellerine çıkış için rampa yapılması 1 adet
154 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 35 m³ iç hacimli) 1 adet
154 kV trafolar için yangın duvarı yapılması 6x9 1 adet
154 kV trafolar için yangın duvarı yapılması 3x9 1 adet
154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması 315 adet
154 kV kesici mesnet temelleri yapılması 10 adet
Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması 2.540 metreküp
Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması (hasır çelikli ?188/188) 13.500 metrekare
Trafo Merkezi bağlantısı için beton yol yapılması (hasır çelikli ?188/188, alt temel , menfez, yol kenarı trapez kanal birim fiyata dahil olup ilave bir bedel ödenmeyecektir (yol için gerekli kazı ve dolgu birim fiyata dahildir) 1.200 metrekare
K4 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması 2.900 metre
K5 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması 250 metre
K6 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması 300 metre
K8 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması 1.100 metre
Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 1,40x2,00) (Aydınlatmalı) 450 metre
Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 2,00x2,00) (Aydınlatmalı) 100 metre
3/4 mm kalınlığında galvanizli baklavalı veya gözyaşı damlası desenli sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı ve yerine konulması 97.000 kilogram
1 m'lik sabit servis kapısı dahil umumi giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m'lik panel çitli, raylı ve butonla açılabilir şekilde motorlu) 1 adet
Güvenlik binası yapılması (B Tipi) BODRUM KATLI 1 adet
Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik binası için B bölümü) 1 adet
Metal clad binası yapılması, (2x4+1) (Metal Clad ve bodrum katı; bodrum katı döşemeden döşemeye net yükseklik 3,00 m kablo galeri katı şeklinde olacaktır. Bodrum kat bina m²sine dahil edilecektir. Bina drenajı, izolasyonu, klima, ısıtma tesisatı, yükleme 1 adet
380 kV kumanda binası yapılması (Bina drenajı, izolasyonu, klima ve ısıtma tesisatı bina fiyatına dahil olacaktır.) 1 adet
Interaktif Adresli Yangın Alarm Sistemi 1 lot
Özel Köpüklü Söndürme (Caf) Sistemi (6 adet trafo/reaktör için) 1 lot
Hibrit söndürme sistemi (su sisi & inert gas) 1 lot
Yangın kamerası sistemi 1 lot
Askılı Endotermik Sıvı Bazlı Söndürücü sistemi, ampul veya tüplü sıvı söndürücüler 1 lot
Yangın Durdurucu Malzemeler 1 lot
Yangın Pompa Grupları, Yangın Suyu Deposu, Yangın Hidrant Sistemi, Yangın Dolapları 1 lot
Akü Odası Ex-proof Sistemleri 1 lot
Portatif Söndürücüler 1 lot
Network Tabanlı Arıza & Durum İzleme Sistemi 1 lot
Yardımcı servis trafosu için prefabrik yapı temin edilmesi (temeli ve tüm tesisat bağlantıları birim fiyata dahildir) 1 adet
Jeneratör temeli yapılması (kapı ve çevre fensi dahil) 1 adet
Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası için A bölümü) 1 adet
Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (?200 lük PVC ile) 300 metre
Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (?200 Çelik boru, ?200 koruge boru ve yangın sifonu dahil) 330 metre
İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması 5.000 metreküp
Drenaj sistemi yapılması 3.500 metre
V / Trapez tipi açık kanal yapılması 450 metre
Betonarme menfez yapılması 20 metre
Açık hava şalt sahalarına kireç, naylon ve 15 cm kalınlığında mıcır serilmesi 80.000 metrekare
Nötr direnci temeli yapılması 2 adet
Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 680.000 kilogram
Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) 680.000 kilogram
Derin su kuyusu açılması (Kazı, boru döşenmesi, derin kuyu pompası dahil) 150 metre
Trafo Merkezleri Tehlikeli atık deposu yapılması (240m²) 1 adet
DSİ' ye ait Y5 boru hattının sökülmesi atılması ve nakli(sökülen temellerin geri dolgusu dahil) 1 lot
DSİ' ye ait Y5 boru hattının yapılması 1 lot
Dağıtım şirketlerine ait nakil direklerin, temellerin ve, iletkenlerin sökülmesi, atılması ve deplasesi (çelik konstrüksiyon, temeller ve sökülen temellerin geri dolgusu birim fiyata dahildir) 1 lot
5 m³ hacimli hidroforlu prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu yapılması (Güvenlik Binası Bodrum Katına) (binalarla elektrik ve sıhhi bağlantıları dahil) 1 lot
Ağaç dikilmesi (en az 1 m boyunda, kavak ve meyve ağaçları hariç) 250 adet
Trafo merkezi tanıtım panosu 1 adet
Trafo merkezi isim panosu 1 adet
İnşaat Projeleri Yapılması (Bedeli As Build Projelerin Verilmesi İle Ödenecektir) 1 lot
Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı (*) 2 adet
Masa, 190x90x75 cm (*) 1 adet
Masa, 104x60x67 cm (*) 1 adet
Masa, Toplantı masası, 180x90x75 cm (*) 1 adet
Masa, İş tezgah masası (*) 1 adet
Masa, 120x64x75 cm (Güvenlik binası için) (*) 1 adet
Döner koltuk (*) 3 adet
Sandalye (*) 10 adet
Portmanto (*) 2 adet
Dosya dolabı ve kütüphane (*) 2 adet
Soyunma dolabı (*) 4 adet
Duvara monteli takım dolabı (*) 1 adet
Vantilatör (*) 1 adet
Buzdolabı (*) 2 adet
Masaüstü Bilgisayar (*) 1 adet
Yazıcı (*) 1 adet
Hesap makinesi (*) 1 adet
Çöp kutusu (*) 8 adet
Tekerlekli temizlik kovası (*) 1 adet
Perde (*) 1 lot
Atatürk portresi (*) 2 adet
Zaman saati (*) 1 adet
Dijital Multimetre (*) 3 adet
Barometre (*) 1 adet
Higrometre (*) 1 adet
Termometre (*) 1 adet
Pens Ampermetre (*) 2 adet
Dijital akü hidrometresi (yoğunluk ölçer) (*) 2 adet
Takım avadanlık (*) 1 adet
Elektrikli el breyzi (*) 1 adet
Elektrikli zımpara taşı (*) 1 adet
Baret (*) 12 adet
El feneri veya ışıldak (*) 2 adet
Manevra stankası (*) 1 adet
Topraklama teçhizatı, OG için (*) 2 takım
Sigorta değiştirme pensi (*) 1 adet
Seyyar izole halı, 100x100x1 cm (*) 2 adet
Gerilim dedektörü, OG için (*) 1 adet
OG izole eldiven (*) 3 adet
Ayaklı göz duşu (*) 2 adet
Asit eldiveni (akü için) (*) 2 adet
Asit gözlüğü (akü için) (*) 2 adet
Asit önlüğü (akü için) (*) 2 adet
Gaz maskesi (*) 4 adet
SF6 gaz filtresi (*) 4 takım
SF6 gaz elbisesi (*) 4 takım
Çalışma alanı ikaz şeridi (*) 200 metre
İzole merdiven (4 m.lik) (*) 1 adet
İzole merdiven (6 m.lik) (*) 1 adet
İş güvenliği malzeme dolabı (*) 1 adet
Ecza dolabı (*) 2 adet
İzole çizme (*) 5 adet
Yağmurluk (*) 5 adet
Gerilim altında çalışma var kartı (sarı) 50 adet
Özel durum kartı (beyaz) 50 adet
Dokunma çalışma var kartı (turuncu) 300 adet
Dokunma tehlike var kartı (kırmızı) 100 adet
Topraklama teçhizatı, 154 kV için (*) 2 takım
Gerilim dedektörü, 154 kV için (*) 1 adet
Topraklama teçhizatı, 380 kV için (*) 2 takım
Gerilim dedektörü, 380 kV için (*) 1 adet

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi