2012/80389 - Ttk İhtiyacı Olarak 6 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale No 2012/80389
Sektör Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
Ev ve Mutfak Ekipmanları
İdare TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma Dairesi Başkanlığı ( TTK Genel Müdürlüğü )
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Zonguldak
İşin İli Zonguldak
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası                         :  2012/80389
1 - İdarenin
a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94-84
                                                            Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru. gov. tr.
 
2 - İhale konusu işin nev’i
           Malzemenin Cinsi           
    Miktarı      
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
6 Kalem
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri
1 - Koruycu eldiven No: 9, kalite 3221
3.489
Çift
 
2 - Koruycu eldiven No: 10, kalite 3221
3.687
Çift
 
3 - Koruycu eldiven No: 9, kalite 3121
44.762
Çift
 
4 - Koruycu eldiven No: 10, kalite 3121
28.575
Çift
 
5 - Paraşüt Tipi Tam Korumalı Emniyet Kemeri
(Askı Halatı İle Birlikte)
123
Adet
 
6 - Şok Emicili Askı Halatı
78
Adet
 
b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati                              :  23.07.2012 Pazartesi– Saat 15: 00
c) Dosya no                                     :  1217051
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
a - Teklif edilecek malzemeler için uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş belgeler, teklifle birlikte verilecektir.
b - Teklif edilecek malzemeler için CE belgesi (malzemelerin uygun olduğu standartları da içerecek şekilde düzenlenmiş) teklifle birlikte verilecektir.
c - Teklif edilen malzemeler için şekil, görüntü, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek üzere numune ve teklif edilecek malzemelere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5-1 - Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5-2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL.karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç: 23.07.2012 Pazartesi-Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
5366/1-1

Ek:

Teknik şartname için tıklayınız.

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi