2012/75563 - Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Abdipaşa Şefliği Orman Yol Ağı Planı Yapımı

İhale No 2012/75563
Sektör Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri
İdare Ulus Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bartın
İşin İli Bartın
Yayın Tarihi
İhale Tarihi 25 Haziran 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ULUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ABDİPAŞA ŞEFLİĞİ ORMAN YOL AĞI PLANI YAPIMI
O r ma n Genel M üdürlüğ ü O r ma n İşlet me M üdürlüğ ü -ulus
Ulus Orman Işletme Müdürlüğü, Abdipaşa Şefliği Orman Yol Aği Plani Yapimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/75563
1-İda re nin
a) Adresi : Mezgeller Mahallesi, Zübeyde Hanim Cad.No:21 Ulus/Bartin
b) Telefon ve faks numarası : 3784161016 - 3784161361
c) Elektronik Posta Adresi : ulusisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ulus Orman Işletme Müdürlüğü, Abdipaşa Orman Işletme Şefliği
Sinirlari Içerisinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan ) gündür
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Mezgeller Mahallesi, Zübeyde Hanim Cad.No:21 Ulus/Bartin
b) Tarihi ve saati : 25.06.2012 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
"İhale konusu iş, 29.06.2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanununun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5. maddesindeki
hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64.
maddesi uyarınca Danışmanlık Hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 sayılı kanununun 5. maddesi 2. fıkrasında ki "Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez." hükmüne göre diğer hizmetler ile kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeniyle; bu işin 5531 sayılı kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, Danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının
5531 sayılı kanunun 7. ve 8. maddelerine dayanarak düzenlenen 8.4.2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri odasından tescilli, serbest Ormancılık büroları, serbest yeminli ormancılık büroları, ortaklık büroları, serbest ormancılık şirketleri ve serbest yeminli ormancılık
şirketleri ile ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetler bulunan, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda
orman mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ünvanlı çalışanlar
listesine kayıtlı meslek mensubu bulunan tüzel kişilerin, mevzuat gereği, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
- Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihini içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden "Orman Mühendisleri Odasının", odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgeden de, Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş "Oda Kayıt belgesi",
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli "Serbest Ormancılık Şirketi" veya "Serbest yeminli Ormancılık Şirketi" veya "Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi" olmak koşulu ile, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış "Tüzel Kişiliğin odaya Kayıtlı olduğunu gösterir belge",
Veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri içermesi, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi ünvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla, bu tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış; Tüzel Kişiliğin Sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge."
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ulus Orman Işletme
Müdürlüğü Muhasebe Servisinden Satin Alinabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulus Orman Işletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
MEVCUT ORMAN YOLLARININ VE YANGIN EMNİYET YOLLARININ TASLAK PLANA AKTARILMASI 100,000 KM
HAM VE STABİLİZE KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI 50,000 KM
ASFALT KÖY VE KARAYOLUNUN TASLAK PLANA AKTARILMASI 20,000 KM
TASLAK YAPILACAK YOL GÜZERGAHLARININ BELİRLENMESİ 30,000 KM
TEKNİK RAPOR VE CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI 1,000 5 ADET
TASLAK YOL AĞI PLANININ DÜZENLENMESİ 169,890 100 Ha
ORMAN BİLGİ SİSTEMİ VE VERİ TABANI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ 1,000 1 Takım
ORMAN YOL AĞI PLANININ BEZLENMESİ VE CİLTLENMESİ 1,000 5 ADET
MODEL PLAN İÇİN ANAHTAR PAFTA DÜZENLENMESİ 1,000 5 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi