Ventilatör Seti (677/2017-195) Çocuk Acil

İhale No 1246432
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Samsun
İşin İli Samsun
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 12 Ocak 2017 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

...................................................................................... 36045

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN

Teklif No : 677/2017-195 İşin Adı : 1 KAL.TIBBİ MALZ.

Alını Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

1 KAL.TIBBİ MALZ.alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ’nun 22/d bendine göre (Doğrudan Teinin)                                                                                                                                                                     göre

satınalınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim. __ -7

(J * ^

Nur TUNA

Hastane Müdürü

Metin Kutusu: 1.	İdarenin
a.	Adı-Adresi
b.	Telefon	ve Faks Numarası
2.	İhale	Konusu Malın
a.	Malzemeyi	İsteyen Ünite
b.	Niteliği,Türü	ve Miktarı
c.	Teslim	Yeri
d.	Teslim	Tarihi
3.	Teklifin	Verilebileceği
a.	Yer
b.	Son	Başvuru Tarihi ve Saati
İDARİ ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN

0 362 312 19 19-2318-2416- 0 362 457 60 10

Çocuk Acil

Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.

MERKEZ DEPO

İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun 12/01/2017 17:00

4.               İhaleye Katılabilmek içiıı gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a.  Birim fiyat mektubu ve cetveli

b.  Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibariyle T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra “TİTUBB” olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisine konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.

c.           İhale        konusu malzemeyi salmaya yetkili olunduğuna dair TİTUBB'den alınan fırına ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alman firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.

d.  CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.

e. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.

f.             Teklif   veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.                TekIifin     Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden verilecektir.

ö.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.           Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8.           Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9.                Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a.  Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundandır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

1             Ö.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.                     Tekliflerin Sunulma Şekli

a.  Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya Licaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

b. Teklifler ihale dokümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim

edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

c.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.                     Tekliflerin           Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSU VAM Satmalına Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.                     Tekliflerin           Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.                    Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.                Teklifin       Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.              Ödeme          Yeri ve Şartlan

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, inalın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüzaltnıışbeş) gün içerisinde ödenecektir. Kurunıumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurunıumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

18.                  Gecikme     Cezası

a.   İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (biııdebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b.    Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c.  İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d.  Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.                     Taahhiidün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f.  Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın talıakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a)     4734 sayılı luınııı ihale Kamınıı 'ıııtn 22. maddesine göre Doğrudan Temin yolııyUı yapılacak atımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyıılnıayacaktır.

b)      İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa nümerik sayılarnı 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı

T.C.                                                                                           36045

Metin Kutusu: 3ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Metin Kutusu: TEKLİF NUMARASI SON BAŞVURU TARİHİ677/2017-195- 1 KAL.TIBBİ MALZ.

12/01/2017 17:00 0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu    :

Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu           :

Açık Tebligat Adresi                               :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :

Telefon Numarası                                   :

Fax Numarası                                         :

E-mail Adresi                                        :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S.

No

UBB KODU

Malzeme Adı

Markası

KDV Or.

SUT kodu

Miktar

Birim

Teklif Edilen

Tutarı

Birim Fivat

1

 

Ventilatör seti disposable (drager marka oxylog 3000 model cih. uvıımlu).

 

 

 

20

Adet

 

 

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)


 

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teki ille ilgili İdaıi Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütiin koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1-  Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabııl ediyoruz.

3-   İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4-   Bu ihalede, teklillerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kışımı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmımdan bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5-  Ödeme Yeri ve Şartları

a.  Ödeme yeri Oııdokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe İmza

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: TEKLİF NUMARASI SON BAŞVURU TARİHİ İSTEK YAPAN BÖLÜM: 677/2017-195- 1 KAL.TIBBİ MALZ. : 12/01/2017 17:00 : Çocuk Acil

S.

No

Teklif Sıra No

Malzeme Adı

Markası

Üretici Firma Adı

Menşei

Miktar

Birim

1

 

Veııtilatör seti disposable (drager marka oxylog 3000 model cih. ııyumiu).

 

 

 

 

 

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.


 

Teshin Edilen Bolum:                                                        HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi           :

Teslim Alanın                      Teslim Eden Firma

Adı Soyadı Ünvanı

lNot:Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisiııce imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir.Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TRANSPORT VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ SETİ TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1-    Solunum devresi seti hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Oxylog 3000 marka transport ventilator cihazıyla uyumlu olmalıdır.

2-     Solunum devresi seti tek kullanımlık olmalıdır ve 5li set halinde verilmelidir.

3-     Set; 150cm hortum, ekspirasyon valfi, ölçüm hatları, akış sensörü ve çift yöne dönebilen dirsekten oluşmalıdır.

4-     Set polietilen ve polipropilenden yapılmış olmalıdır. PVC içermemelidir.

5-     Devre birleşim yerlerinde hava kaçağı olmamalı, yapılan kaçak testlerini geçmelidir.

6-     Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.

7-     Set, en az 100.000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

8-    Teklif edilen malzemelerin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için numuneler teklifle birlikte verilecektir. Numuneler kullanım kolaylığı ve etkinliği yönünden değerlendirilecek, uygunluğu sağlamayan ürün alınmayacaktır.

9-     Teklif edilen ürünler teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl raf ömrü olmalıdır.

10-                     Ürünün  ve teklif veren firmanın TC. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmekte; devre ve bakteri nem filtresinin UBB belgeleriyle birlikte teklifle sunulmalıdır.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi