2017/1579 - Vidalı Hava Kompresörü Ve Yedekleri

İhale No 2017/1579
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Batman
İşin İli Batman
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 12 Ocak 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vidalı Hava Kompresörü ve Yedekleri (3416BÜR61402) alımı TP Mal ve Hizmet Alımı ihale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale kayıt numarası

1-  idarenin

a)   Adresi

b)   Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik posta adresi

2-  ihale konusu malın

a)   Niteliği, türü ve miktarı

b)   Teslim yeri

c)  Teslim tarihi

3-  ihalenin

a)   Yapılacağı yer

b)   Tarihi ve saati

2017 / 1579

: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BATMAN : (0 488) 217 65 45 / 213 41 53 : bsupply@tpao.gov.tr

7 Kalem - Vidalı Hava Kompresörü ve Yedekleri ikmal Başmühendisliği Tesellüm Ambarı Sözleşme imzalanmasını müteakip 8 haftadır.

TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Güvenlik Şefliği / Toplantı Salonu 12 / 01 / 2017 - 14 : 00

 

 

 

4-    ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-   ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1-     Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2-      Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1-    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3-    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4-    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5-   İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5-  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-  ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1-     İhale dokümanı, idarenin ikmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı (TP’nin T.C. Ziraat Bankası Batman Petrolkent Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.

7.2-   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP Batman Bölge Müdürlüğü İdari iŞLER ŞEFLİĞİ / GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-    İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.

10-     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-   Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TP Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

SIRA

NO

STOK NO

PARÇA

NO

ADI ve NİTELİĞİ

MİKTAR

BİRİM

1

34.62.3541

 

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 13 bar SERBEST HAVA VERİMİ : 1,9 m3/dk MOTOR : 18,5KW 25HP MİKRO İŞLEMCİLİ

4

ADET

2

34.62.3543

 

ADSORBSİYONLU HAVA KURUTUCU MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 13 bar KAPASİTE min : 2,5 m3/dk ÇİĞLENME NOKTASI : -30 °c GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTISI : 1?

DOLGU CİNSİ : Aktif Alümina

4

ADET

3

34.62.3545

 

ÖN FİLTRE

MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 13 bar D

EBİ min : 2,5 m3/dk

ALINABİLEN LİKİD SU : %95

GEÇEN PARTİKÜL : < 1 mikron

MAX. KALAN YAĞ MİKTARI : 0,5 mg/m3 (ppm)

4

ADET

4

34.62.3547

 

HASSAS FİLTRE MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 13 bar DEBI : 2,5 m3/dk

GEÇEN PARTİKÜL : < 0,01 mikron MAX.KALAN YAĞ MİKTARI : 0,01 mg/m3 (ppm)

4

ADET

5

34.62.3549

 

AKTİF karbon filtre

MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 13 bar

DEBI min : 2,5 m3/dk

GEÇEN PARTİKÜL : < 0,01 mikron

MAX.KALAN YAĞ MİKTARI : 0,003 mg/m3 (ppm)

4

ADET

6

34.62.3551

 

TOZ FİLTRE

MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 10 bar DEBI : 3 m3/dk

4

ADET

7

34.62.3553

 

HAVA TANKI

MAX.ÇALIŞMA BASINCI : 10 bar HACMİ : 1000 LT

4

ADET

 

Bu belge 7 kalem malzemeyi kapsar.

Not:

Tüm sistemler ekteki Teknik Şartnameye göre satın alınacaktır.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi