2012/34481 - Yakma Tesisi Döner Fırın Refrakter Değişimi Alımı Yapılacaktır

İhale No 2012/34481
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE KOR.VE ATIK MAD. DEĞ.SN.VE TİC.AŞ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi
İhale Tarihi 4 Nisan 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


YAKMA TESİSİ DÖNER FIRIN REFRAKTER DEĞİŞİMİ ALIMI YAPILACAKTIR
İst a ç İst a nbu l Ç ev re K o r. v e At ık M a d. Değ . sn.v e Tic. a ş
Yakma Tesisi Döner Fırın Refrakter Değişimi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/34481
1-İda re nin
a) Adresi : Pasa Mahallesı Pıyalepasa Bulvarı 74 34379 Şişli İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2122306041 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi : istac@istac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü / Kemerburgaz / Eyüp / İstanbul
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 70 gün içinde teslim
edilecektir
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Paşa
Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.04.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTAÇ İstanbul Çevre
Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İstanbul adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Döner Fırın Tuğlası (198*200*103/82) - HK 90 CR 1.090,00 Adet
Döner Fırın Tuğlası (198*200*103/92,5) - HK 90 CR 1.200,00 Adet
Döner Fırın Tuğlası (198*200*) - HK 90 CR 35,00 Adet
Döner Fırın Tuğlası (198*200*) - HK 90 CR 50,00 Adet
Döner Fırın Tuğlası (198*260*109.8/82) - HK 90 CR 225,00 Adet
Döner Fırın Tuğlası (198*260*106.4/92) - HK 90 CR 150,00 Adet
220*110*60 - HAZAL C42 125,00 Adet
220*110*60 - SİZ 1,2 1.900,00 Adet
Örüm Harcı - Durbond 95/CR 1.500,00 Kg
Örüm Harcı - H-ŞİZ 550,00 Kg
Ateş Betonu - Vibradur 60 ASC 1.700,00 Kg
Ateş Betonu - Vibradur TCA 95/CR 2.700,00 Kg
NF1-76 (230*114*76) - JM 26 100,00 Adet/Kg
Seramik Elyaf Battaniye - 25 mm - 1260 °C 9,00
Seramik Elyaf Plaka - 6 mm - 1260 °C 10,00
Seramik Elyaf Plaka - 25 mm - 1260 °C 3,00
Metalik Ankraj L=300; Ø 10 - AISI 310/S 100,00 Adet
Metalik Ankraj L=200; Ø 10 - AISI 310/S 80,00 Adet
Kaynak Elektrodu - ASP.310 R-325 6,00 Kutu
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi