2012/82308 - Yemek Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/82308
Sektör Yemek, Catering Hizmetleri
İdare Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Diyarbakır
İşin İli Diyarbakır
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 18 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
M illi Eğ it i m B a ka nl ığ ı K o cakö y İlçe M illi Eğ it i m M üdürlüğ ü
Taşımalı İlköğretim öğrencilerine Kumanya ve Sıcak yemek verilmesi işi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82308
1-İda re nin
a) Adresi : Kaya Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 Kocaköy-Diyarbakır
b) Telefon ve faks numarası : 4128112405 - 4128112523
c) Elektronik Posta Adresi : kocakoy21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kocaköy İlçesi Kokulupınar İlköğretim Okulu ve Bozbağlar
b) Yapılacağı yer : Hayderekan Cumhuriyet İlköğretim okulları olmak üzere 2 taşıma merkezinde gerçekleştirilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Kaya Mahallesi Hükümet Konağı Kocaköy - Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 18.07.2012 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli 5179 sayılı Kanun gereği ilgili kurumlarından alınmış, Gıda Üretim Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokingli (soğutuculu) en az 1 adet 12 yaşını aşmamış ve Trafik siciline kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır. İstekli bu aracın tamamı veya bir kısmı kira ise kira sözleşmesi veya vekâletnamelerini sunması zorunludur. Araç kendi malı ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1-İsteklilerin, yemek hazırlamasında kullanacağı gıda maddelerinin tümünü idari ve Teknik şartnameye uygun (TSE ve İSO kalitelerine uygun) olması zorunludur. 2-İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi işyerine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve İSO 9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklar. 3- İstekliler ihale konusu yemek veya kumanya hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek veya kumanya verilecek öğrenci sayısı kadar Kapasite Raporunun aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır. 4-İstekliler, Yemek Hazırlama hizmetleri için ilgili kurumlardan alınmış, Gayrı Sıhhi Müesseselere Ait Iş Yeri Açma Ruhsati´nın aslını veya noter tasdikli suretlerini tekliflerinin ekinde sunacaklardır. İşin isteklide kalması durumunda mutfağın, hizmetin verileceği il sınırları içerisinde olması zorunludur. İş yerinin kira olması durumunda Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait İş Yeri Açma Ruhsatının (Gıda üretim, gıda sicil, kapasite raporu, İSO 9001 2008, İşletme Belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edeceklerdir. 5-İstekliler, ihale konusu iş ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış Işletme Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.isteklilerin Özel veya Kamu sektöründe yapılan her türlü yemek servisi-öğrencilere verilen kumanya hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürü Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.