2012/81837 - Yemek Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/81837
Sektör Yemek, Catering Hizmetleri
İdare Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Diyarbakır
İşin İli Diyarbakır
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 25 Temmuz 2012 09:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
M illi Eğ it i m B a ka nl ığ ı K a y apına r İlçe M illi Eğ it i m M üd ürlüğ ü
Taşımalı İlköğretim-Öğrenci Öğle Sıcak Yemek ve Kumanya İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81837
1-İda re nin
a) Adresi : Dicle Kent Bulvarı Aksu Sitesi Hükümet Konağı A Blok Kat:6
Kayapinar/Diyarbakir
b) Telefon ve faks numarası : 4122373540 - 4122373538
c) Elektronik Posta Adresi : kayapinar21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kayapınar İlçesine bağlı 5 taşıma Merkezi ilköğretim okulu (Diyarbakır
b) Yapılacağı yer : İli-Kayapınar İlçesine Bağlı, Cankatran, Güleçoba, Cumhuriyet ve
Taban Köyleri ile Merkez Evliya Çelebi İlköğretim Okullarında)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
Kayapınar Kaymakamlığı-Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı
a) Yapılacağı yer : Salonu (Dicle Kent BulvarıAksu Sitesi Hükümet Konağı A Blok Kat:5)
Kayapinar Diyarbakir
b) Tarihi ve saati : 25.07.2012 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair KHK kapsamında aldıkları Gıda
Üretim İzin Belgesi´nin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
7.5.2.1. İstekliler, Kumanyaların hijyenik ortamda taşımaya elverişli, 10 yaşını aşmamış, trafik siciline kayıtlı, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K2 yetki belgesine sahip, frigofirik (soğutuculu) en az 2 adet Kamyonet/Minibüs çalıştıracaklardır. İstekliler, bu iki aracın tamamı veya bir kısmı kira ise ayrı ayrı kira sözleşmelerini veya vekâletnamelerini teklifleri ekinde sunacaklardır. Araçlar isteklilerin kendi malı ise bunu tevsik edici belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. (Demirbaş, amortisman defteri, Yeminli Mali Müşavir yada serbest Muhasebeci Mali Müşavir. vs raporları ile)
7.5.2.2. İstekliler, işin kendisinde kalması halinde, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı İlköğretim-
Öğrenci Öğle yemeği Hizmet alımı işi kapsamında, 5 taşıma merkezi okullara günü-birlik dağıtılan kumanyaların denetim hizmetlerini yapmak üzere 5 yaşını aşmamış, her türlü bakım ve yakıt gideri firmaya ait olmak üzere 1 adet binek aracı, işin başından, işin sonuna kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde bulunduracaklardır.
7.5.2.3. İstekliler, günlük olarak verecekleri kumanyalardan, Taşıma Merkezi okul Müdürlüklerince alınacak olan numunelerin korunması için mini buzdolabı ve tartımı içinde elektronik teraziyi, her taşına merkezi okul müdürlüğüne sözleşme imzalandıktan sonra teslim edeceklerdir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, yemek veya kumanya hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak, İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış, kendi iş yerine ait TSE "Hizmet Yeterlilik Belgesi"nin, iş yerine ait (en az
1.416 adet kapasiteli ) Kapasite Raporu'nun, aslını veya noter tasdikli suretini teklileri ekinde sunacaklardır. Ayrica; İşin isteklide kalması durumunda mutfağın, hizmetin verileceği il sınırları içerisinde olması zorunludur. İş yerinin kira olması durumunda Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait İş Yeri Açma Ruhsatının (Gıda üretim, gıda
sicil, kapasite raporu, TSE, İşletme Belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalanmadan önce
idareye ibraz edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde, yurt içinde veya yurt dışında yapılan her türlü öğrenci veya personel yemek hizmetleri ile kumanya hizmetleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı
http://Kayapinar21@meb.gov.tr adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 325 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC. Ziraat Bankası Diyarbakır Merkez Şubesindeki TR35 0001 0020 0051 1424 9350 07 İBAN nolu hesaba
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Taşımalı İlköğretim Şubesine veya İhalenin yapılacağı saate kadar İhale Komisyonun toplanacağı toplantı salonuna teslim edilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 95 (Doksanbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi